Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Nitrianski colníci zistili počas leta množstvo porušení zákona

NITRA – 08.09.2017: V priebehu dvoch letných mesiacov kontrolovali nitrianski colníci dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice najmä na tradičných jarmokoch, výstavných podujatiach, festivaloch, v rekreačných zariadeniach, ale aj vo vozidlách taxislužby. Zákon porušilo takmer 84% kontrolovaných subjektov. Pokuty za zistené porušenia dosiahli výšku viac ako 26 tisíc eur.

Nitrianski colníci sa v mesiacoch júl a august 2017 zamerali pri kontrolách dodržiavania zákona o ERP najmä na predajcov na tradičných jarmokoch, výstavných podujatiach, festivaloch, v rekreačných zariadeniach, ale aj vo vozidlách taxislužby. Napriek mnohým upozorneniam finančnej správy v uplynulom období, množstvu vykonávaných kontrol, ako aj opatreniam vykonávaných zo strany usporiadateľov týchto podujatí a majiteľov zariadení, odhalili colníci množstvo porušení zákona o ERP.

Z celkového počtu 124 kontrolovaných subjektov, až 104 z nich (takmer 84%) porušilo ustanovenia zákona o ERP. Uložené pokuty dosiahli výšku viac ako 26 000 eur. V jedenástich prípadoch za opakované porušenie zákona bol predajcom uložený zákaz predaja tovaru do 72 hodín, v jednom prípade za trojnásobné opakované porušenie zákona zaslal colný úrad podnet na odňatie živnostenského oprávnenia. Najčastejším porušením zákona bolo, že predávajúci nezaevidoval tržbu do ERP, za čo sú ukladané najvyššie pokuty, a to v závislosti od množstva zistených porušení zákona. Vo viacerých prípadoch predajca síce tržbu v ERP zaevidoval, avšak kupujúcemu pokladničný doklad neodovzdal. Ďalšími porušeniami bolo nesprávne pomenovanie tovaru na pokladničnom doklade, zistený rozdiel hotovosti nachádzajúcej sa v pokladnici oproti prehľadovej uzávierke a chýbajúce vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(08. 09. 2017)

Archív noviniek