Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Softwarningové upozornenia prinášajú výsledky

BRATISLAVA, 11.02.2020: Pravidelné softwarningové upozornenia, ktoré zasiela finančná správa ako benefit svojim klientom, majú svoje opodstatnenie. Nielenže pomáhajú daňovým subjektom vysporiadať si svoje povinnosti bez pokutovania, ale pozitívny vplyv majú aj na štátny rozpočet. Vyplýva to zo štatistík. Priamy finančný prínos pre štátny rozpočet sa pohybuje v státisícoch.

Finančná správa pravidelne zasiela svojim elektronicky komunikujúcim klientom softwarningové upozornenia. V rámci kontrolnej činnosti ide najmä o upozornenia pre daňové subjekty o vplyve výsledkov daňovej kontroly na DPH na výšku dane z príjmov právnickej osoby a upozornenia na vplyv údajov z daňového priznania k DPH na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.

Upozornenie daňového subjektu, že výsledok daňovej kontroly na DPH môže mať vplyv na výšku dane z príjmov právnickej osoby, zaslala finančná správa v troch etapách za minulý rok takmer 2 000 daňovým subjektom. Štatistické výsledky z prvých dvoch etáp sú veľmi pozitívne. Podané dodatočné daňové priznania do 31.12.2019 znamenali priamy prínos pre štátnu pokladnicu vo výške 440 000 eur zo zvýšenia priznanej daňovej povinnosti a ďalších 268 000 eur predstavuje zníženie daňovej straty. Z následných kontrol u daňových subjektov, ktoré na upozornenie nereagovali, sme do 31.12.2019 dosiahli nález vo výške takmer 5 mil. eur a ďalšie kontroly ešte vykonávame. Čísla sa budú zvyšovať, finančná správa momentálne vyhodnocuje tretiu etapu zaslania takéhoto upozornenia z minulého roka.

Upozornenie daňového subjektu, že údaje z daňového priznania k DPH môžu mať vplyv na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, zaslala finančná správa v roku 2019 v dvoch etapách. Celkovo 260 zaslaných upozornení prinieslo priamy prínos z podaných daňových priznaní vo výške 78 000 eur.

Finančná správa však v minulom roku v oblasti kontroly zaslala aj ďalšie upozornenia. Napríklad vďaka upozorneniu daňového subjektu, že podľa údajov o tržbách/príjmoch uvedených v účtovnej závierke/daňovom priznaní k dani z príjmov mohla vzniknúť povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH, požiadalo o registráciu k DPH dodatočných 93 daňových subjektov.

Aktuálne vyhodnocuje finančná správa aj výsledky zaslaného upozornenia na nesprávne uvedenú výšku daňovej licencie v podanom daňovom priznaní k DPPO. Takýchto upozornení poslala koncom roka 2019 v počte 2248.

V zasielaní takýchto priateľských informatívnych upozornení bude finančná správa pokračovať aj naďalej. Cieľom finančnej správy je totiž pristupovať k daňovým subjektom proklientsky a poskytovať im tak služby, ktoré nie sú pre štátnu správu bežné.

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa začala posielať vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie, ktoré je jedným z prvkov modernizácie finančnej správy a slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie. Projekt spustila finančná správa v roku 2017 a pokračuje v ňom aj v roku 2020.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 02. 2020)

Archív noviniek