Preskočiť na hlavný obsah

Už vyše 42 tisíc odoslaných elektronických dokumentov

BRATISLAVA – 18.01.2022: Komunikácia s finančnou správou sa pre daňové subjekty od 1. januára tohto roka zjednodušila.  Finančná správa od spustenia obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) v daňovej oblasti odoslala daňovým subjektom 42.584 zásielok, resp. úradných dokumentov na Ústredný portál verejnej správy. Pripomíname, že základnou podmienkou pre úspešné doručenie je, aby mali klienti na ÚPVS aktivovanú schránku na doručovanie. Všetky dôležité informácie sú dostupné na špeciálnej podstránke k OBK-OD, ktorá bola aktualizovaná aj o najčastejšie otázky a odpovede. 

Finančná správa od začiatku tohto roka zmenila spôsob komunikácie so svojimi klientami v oblasti daní, keď začala komunikovať kompletne elektronicky a elektronické úradné dokumenty (EÚD) im už zasiela do ich elektronických schránok na ÚPVS. Od spustenia projektu od 1. januára klientom takto zaslala už 42.584 zásielok. 

Pre zjednodušenú komunikáciu je potrebné, aby mali klienti aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS. Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje elektronická schránka automaticky zo zákona s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť. Klienti nájdu všetky inštrukcie na aktiváciu schránky na ÚPVS alebo tu: „Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie". [nové okno]

Finančná správa je svojim klientom maximálne nápomocná, v prípade problémov  sa môžu obrátiť na call centrum [nové okno], okrem toho nájdu všetky dôležité informácie i na špecializovanej podstránke, ktorá je aktualizovaná aj o najčastejšie otázky a odpovede k OBK-OD. 

Finančná správa od 1. januára doručuje EÚD vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní dokumentov v papierovej podobe.  Takmer všetky dokumenty doručuje  finančná správa daňovým subjektom v režime do vlastných rúk (napr. predvolania, či rozhodnutia). Upozorňujeme na to, že elektronický dokument  sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení  v tejto lehote adresát nepotvrdí. Daňové subjekty sa však nemusia obávať. Môžu si nastaviť notifikácie o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zaslaním oznámenia na email, alebo prostredníctvom SMS správy.

Ak daňový subjekt nemá aktivovanú schránku na doručovanie na ÚPVS, bude mu cez  centrálne úradné doručovanie (CÚD) prostredníctvom  poskytovateľa poštových služieb doručená papierová   podoba  dokumentu. Finančná správa vyhotoví papierový rovnopis v prípade, ak schránku na ÚPVS nebude možné identifikovať.

Zahraničným osobám, ktoré  nemajú  aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, ale majú  zriadenú schránku na PFS, finančná správa zasiela dokumenty elektronicky  do schránok na  PFS. Ak nebude mať zahraničná osoba schránku na ÚPVS ani na PFS,  tak jej  dokument bude doručovaný  v papierovej podobe  prostredníctvom poskytovateľa  poštových služieb. Na PFS finančná správa od spustenia OBK doručila 150 zásielok.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 01. 2022)

Archív noviniek