Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Obojsmerná elektronická komunikácia pri správe SPD

TRENČÍN – 25. 01. 2016: Colný úrad Trenčín k dnešnému dňu eviduje 1 200 daňových subjektov, s ktorými komunikuje výlučne elektronicky. Obojsmerná elektronická komunikácia sa uplatňuje od januára tohto roku vo vzťahu k podnikateľom z oblasti správy spotrebných daní, ktorí sú platiteľmi DPH, k daňovým poradcom alebo advokátom, ktorí zastupujú daňový subjekt v oblasti správy spotrebných daní  alebo k tým subjektom, ktorí o to požiadali.

Tieto daňové subjekty musia s finančnou správou povinne elektronicky komunikovať od januára 2014. Komunikovať elektronicky smerom k daňovým subjektom začal od 11. 1. 2016 aj colný úrad.

Obojsmerná elektronická komunikácia (OBK) so sebou prináša v osobnej internetovej zóne užívateľa aj prístup do daňového spisu daňového subjektu a do osobného účtu daňovníka, čo výrazne zvýši komfort daňovníka pri plnení jeho daňových povinností. Všetky prijímané a odosielané dokumenty budú evidované v elektronickej forme a následne sprístupnené v spise daňového subjektu v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy.

„Colný úrad Trenčín upozorňuje, že nie všetky subjekty, ktoré majú povinnosť používať OBK, sa už zaregistrovali na portáli finančnej správy a následne autorizovali a upravili si primerane ich potrebám oprávnenia na prijímanie dokumentov“, uvádza Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín. Štandardne môže mať alebo udeliť autorizáciu konateľ alebo štatutár spoločnosti, ktorý sa musí na tento účel zaregistrovať, alebo môže na tento účel splnomocniť iné osoby v spoločnosti. Ak takéto oprávnenie nebude mať v spoločnosti, resp. u daňového subjektu nikto, nebude možné prijímať elektronické zásielky colného úradu, pričom po 15 dňoch sa budú považovať za riadne doručené a nastávajú v plnej miere právne účinky doručeného záznamu zásielky. Doručovanie papierovou formou sa pre povinné subjekty spustením OBK skončilo.

Rovnako treba citlivo zvážiť komu a do akej miery konateľ udelí splnomocnenie iným osobám. Rozsah udeleného splnomocnenia je možné upraviť, napr. na oprávnenie na preberanie písomností, prístup do spisu daňového subjektu, prístup k údajom na osobnom účte (saldokonte), kde sú evidované jeho daňové povinnosti, lehoty splatnosti, prehľad o nedoplatkoch a preplatkoch a jeho platobnej disciplíne.     

Čo by mal urobiť podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH a jeho podnikateľská činnosť podlieha správe SPD, no nemá doteraz uzatvorenú s colným úradom zmluvu o elektronickom doručovaní, lebo sa v praxi nevyskytla potreba zasielať elektronicky dokumenty colnému úradu? V tomto prípade je vhodné kontaktovať Colný úrad Trenčín alebo niektorú z jeho pobočiek (Trenčín K Výstavisku, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Prievidza, Ilava, Bánovce nad Bebravou) a vybaviť všetko potrebné, aby sa v budúcnosti predišlo možným komplikáciám pri komunikácii s colným úradom

Colníci na pobočkách colného úradu pri osobnom kontakte s daňovými subjektmi vo zvýšenej miere informujú daňové subjekty o OBK, aby sa tým predišlo nepríjemným následkom neznalosti legislatívy, ale naopak, aby benefity, ktoré má OBK priniesť, boli čo najvyššie.

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na portáli finančnej správy v časti Infoservis alebo eSlužby.

Tieto informácie sa nevzťahujú na tých, ktorí pri komunikácii s colným úradom používajú zaručený elektronický podpis.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 206 kB; nové okno]

(25. 01. 2016)

Archív tlačových správ