Preskočiť na hlavný obsah

F. Imrecze: Dáta o daňových subjektoch musia mať absolútnu ochranu

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA – 8.11.2017: V Budapešti sa v dňoch 8. a 9. novembra koná 2. výročná medzinárodná konferencia IOTA „Tax Governance and Data Security“. Konferenciu organizuje Európska organizácia daňových správ (IOTA) v spolupráci s Maďarskou daňovou a colnou správou. Konferenciu otvoril prezident IOTA a zároveň prezident finančnej správy František Imrecze

Finančné správy na celom svete získavajú pri svojej činnosti množstvo dôverných informácií o daňových subjektoch. Niektoré z týchto informácií si navyše jednotlivé finančné správy medzi sebou vymieňajú v rámci automatickej výmeny informácií (AVI). Po výmene informácií o účtoch rezidentov v zahraničí dôjde ku koncu roka k ďalšej výmene informácií o počte zamestnancov, výnosoch, zisku či strate nadnárodných spoločností. Hoci finančné správy investovali nemalé financie do informačných systémov a ich zabezpečenia, riziko prípadných únikov dôverných informácií stále existuje. 

„Je nevyhnutné si uvedomiť, že dáta o daňových subjektoch musia mať absolútnu ochranu. Finančné správy získavajú v ostatných rokoch čoraz väčšie množstvo dát vďaka rozširujúcej sa elektronizácii spoločnosti a medzinárodným dohodám, zároveň však investujú nemalé prostriedky do zabezpečenia týchto dát. Musíme posilniť diskusiu o tom, ako sa budú získané dáta využívať. Daňové subjekty majú právo na ochranu súkromia a bezpečnosť svojich dát a finančné správy im ju musia zabezpečiť,“ uviedol prezident finančnej správy František Imrecze na medzinárodnej konferencii IOTA v Budapešti. 

Na konferencii IOTA sa diskutovalo aj o dodržiavaní etických princípov. Predstavitelia finančných správ, biznisu a medzinárodných organizácií sa zhodli, že prípadné riziko zneužitia dôverných informácií neexistuje iba z externého prostredia, ale aj od zamestnancov finančných správ. Finančné správy preto stoja pred novou výzvou: ako zabezpečiť, že získané dáta od daňových subjektov sú chránené a nedôjde k ich zneužitiu internými zamestnancami. Finančné správy už čiastočne prijali potrebné opatrenia, väčšinou interného charakteru, ako napríklad Etický kódex či Kódex zabezpečenia dát. Ochranu dát daňových subjektov je však potrebné posilňovať aj prostredníctvom školení zamestnancov o dodržiavaní etických pravidiel pri narábaní s citlivými údajmi či prípadným zavádzaním interných monitorovacích systémov. 

„Dôvera je rozhodujúcim faktorom pri snahe dosiahnuť čo najvyššiu mieru dobrovoľného plnenia si daňových povinností. Táto dôvera musí nevyhnutne existovať medzi finančnými správami a ich klientami. Oveľa dôležitejšie, ako otázka získavania dát, je teda spôsob správneho využitia dát tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Finančné správy preto musia nevyhnutne investovať do zvýšenia digitálnej bezpečnosti a riadenia rizík,“ uviedol na medzinárodnej konferencii prezident finančnej správy František Imrecze. 

Konferencia „Tax Governance and Data Security“ je ďalšou z odborných konferencií Európskej organizácie daňových správ. Na konferencii sa zúčastňujú daňoví experti z 29 krajín, predstavitelia súkromného sektora, zástupcovia medzinárodných organizácií, ako napr. Medzinárodný menový fond, OECD a zástupcovia akademickej obce. Hlavnou témou konferencie je bezpečnosť dát daňových subjektov a dodržiavanie etických princípov v správe daní. Konferencia je rozdelená do 6 veľkých panelových diskusií, ktoré sa zameriavajú na praktické skúsenosti so zabezpečením bezpečnosti dát daňových subjektov, prácou s dôvernými informáciami či dodržiavaním etických princípov pri práci s dôvernými dátami.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 170 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(08. 11. 2017)

Archív noviniek