Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Budeme ľahšie odhaľovať rádioaktivitu

BRATISLAVA, 23.07.2018: Vyhľadávanie a odhaľovanie rádioaktívnych materiálov bude efektívnejšie, ochrana občanov sa posilní. Colné úrady v Prešove a v Banskej Bystrici majú totiž nové mobilné detekčné systémy. Detekčné systémy na detekciu rádioaktívneho žiarenia dostala finančná správa ako dar od vlády USA.

Finančná správa rozširuje svoje technické vybavenie. Ministerstvo energetiky Spojených štátov amerických (U.S. Department of Energy) darovalo slovenskej finančnej správe dva nové mobilné detekčné systémy na detekciu rádioaktívneho žiarenia MDS-134C. Zariadenia v hodnote takmer 650 000 USD získala finančná správa na základe Memoranda o porozumení medzi Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Ministerstvom energetiky USA týkajúceho sa spolupráce a prevencie v boji proti nelegálnej doprave jadrových a iných rádioaktívnych materiálov zo dňa 25.10.2006.

Mobilné detekčné systémy budú slúžiť Colnému úradu v Prešove a Colnému úradu v Banskej Bystrici. „Pre naše colné úrady je to veľká pomoc. Obe zariadenia sú koncipované na podvozku s pohonom 4x4, čo umožní lepšiu dostupnosť aj v zle prístupných terénoch. Navyše, oproti ich staršej verzii, majú rozšírené viaceré funkcionality,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie colnej plk. JUDr. Milan Jurčina.

Nový mobilný detekčný systém má aj mobilné módy na vyhľadávanie a detekciu rádioaktívnych materiálov. Tieto funkcie je možné ovládať a sledovať z počítača s vnútornou WiFi sieťou. Súčasťou výbavy je detekčný batoh, ktorý je určený na skrytú detekciu zdrojov ionizujúceho žiarenia a kontrolu vozidiel, osôb, tovaru a batožín vo verejne dostupných priestoroch.

Detektory mobilného detekčného systému detegujú gama žiarenie a neutrónové žiarenie. Keďže rádioaktívne žiarenia nie je možné ľudskými zmyslami vidieť, cítiť a ani ho inak odhaliť, je potrebné využívať práve takéto detekčné systémy. „S ich pomocou môžu naši colníci chrániť zdravie a životy obyvateľstva pred hrozbami zneužitia jadrových a rádioaktívnych materiálov. Systém dokáže monitorovať autá, tovar aj ľudí. Pri zvýšenej radiácii sa spustí radiačný poplach a vyhodnotí typ žiarenia. Naši colníci následne podozrivé vozidlo odstavia a rádioaktivitu domerajú ručným detektorom. V prípade zistení informujeme najbližší úrad verejného zdravotníctva,“ doplnil generálny riaditeľ Jurčina.

Finančná správa využíva podobné detekčné systémy aj na ďalších colných úradoch. Dokopy ich má k dispozícii 7. Vďaka nim sa už v minulosti podarilo odhaliť viacero prípadov prevozu materiálov, ktoré presahovali povolené hodnoty radiácie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 07. 2018)

Archív noviniek