Preskočiť na hlavný obsah

Odklad oznamovacej povinnosti DAC6

BRATISLAVA - 21.07.2020: Finančná správa upozorňuje na odklad povinnosti, ktorá vyplýva z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Povinnosť sa týka subjektov využívajúcich cezhraničné schémy s cieľom optimalizovať daň. Subjekty musia nahlasovať finančnej správe informácie o cezhraničných opatreniach, ktoré predstavujú riziko vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Povinnosť sa odkladá na 01.01.2021. 

Daňové subjekty (povinné osoby, ktorými sú sprostredkovatelia alebo používatelia) získali odklad pol roka pri oznamovaní cezhraničných schém potenciálne agresívneho daňového plánovania známeho ako DAC6. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní síce platí od 1. júla 2020, v dôsledku pandémie koronavírusu sa však lehota odložila o pol roka. 

Cezhraničné schémy zvyčajne pozostávajú z opatrení, ktoré presúvajú zdaniteľné zisky do priaznivejších daňových režimov alebo sa ich účinkom znižuje celková daňová povinnosť daňovníka. Členským štátom sa tak vďaka týmto opatreniam výrazné znižujú daňové príjmy. Zavedením výmeny DAC6 budú môcť finančné správy členských krajín EÚ využívať výmenu informácií v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. 

Automatická výmena informácií (AVI) medzi krajinami je účinným prostriedkom boja proti daňovým podvodom a zároveň významným nástrojom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti výberu daní. Krajiny uzatvárajú dohody o tom, aké informácie o daňových subjektoch si budú medzi sebou vymieňať a tieto dohody v rámci AVI si postupne implementujú do daňovej legislatívy. 

Informácie, ktoré povinná osoba oznamuje finančnej správe, zahŕňajú: identifikačné údaje dotknutých osôb vrátane štátu rezidencie, údaje o opatrení (názov, opis, charakteristické znaky), dátum zavedenia a predpokladanú hodnotu. Finančná správa preto upozorňuje všetky povinné osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom, že v rámci tejto novely majú povinnosť

  • oznámiť finančnej správe požadované informácie v lehote do 30 dní odo dňa zavedenia opatrenia,

alebo

  • predložiť finančnej správe vyhlásenie v prípade, že tie isté informácie o oznamovanom opatrení už boli podané v inom štáte alebo inou povinnou osobou. Ak je viac osôb povinných podať informácie o tom istom opatrení, môžu sa dohodnúť na spoločnom zástupcovi, ktorý podá spoločné vyhlásenie. Túto povinnosť je potrebné splniť do 30 dní odo dňa zavedenia opatrenia.

Tridsaťdňová lehota uvedená v bode 1. a 2. týkajúca sa opatrení zavedených medzi 1.7.2020 a 31.12.2020 začína plynúť od 1.1.2021. Uvedenú povinnosť je potrebné si splniť aj za opatrenia zavedené medzi 25.06.2018 a 30.06.2020, a to do 28.02.2021. Všetky informácie vrátane požadovaných formulárov budú uverejnené na portáli www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 300 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

 

(21. 07. 2020)

Archív noviniek