Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a CEP – 14.2.2020 a 16.2.2020

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že z dôvodu plánovanej realizácie technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú prevádzkované dotknuté informačné systémy finančnej správy budú vykonané plánované odstávky produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, v nasledovných termínoch:

v dňoch 14.2.2020 (piatok) v čase od 22:00 hod. do 15.2.2020 v čase do 02:00 hod. a 16.2.2020 (nedeľa) v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. bude vykonaná odstávka IS CEP (Centrálny elektronický priečinok).

V čase tejto odstávky systému CEP nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“),
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“).

Dňa 14.2.2020 (piatok) v čase od 22:00 hod. do 23:30 hod. bude vykonaná odstávka IS CIS (Colné informačné systémy).

V čase tejto odstávky systémov CIS nebude možné spracovanie podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS v oblasti colnej:

  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru ( „GDS-DS“),
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“),
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“),
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne pre ostatné colné služby („EKR-CIS“).

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase tejto odstávky je možné v režime tranzit deklarantom uplatniť havarijné postupy v zmysle vydaných povolení.

Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas tejto odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

Po ukončení odstávky IS CIS a v čase nedostupnosti IS CEP (vo vyššie uvedených termínoch) do času opätovného spustenia IS CEP, je možné uplatniť:

  • v prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky IS CEP - v režime vývoz, dovoz a tranzit pri zjednodušených postupoch sa uplatňujú havarijné postupy v zmysle povolenia,
  • v prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky IS CEP - v režime vývoz, dovoz pri štandardných postupoch je možné uplatniť písomnú formu podania colného vyhlásenia (elektronická príloha môže byť predložená na prenosnom médiu),
  • v prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky IS CEP - v režime tranzit je možné uplatniť podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

V prípade otázok k dostupnosti IS v colnej oblasti kontaktujte technický helpdesk (mobil: +421 907 702 047; e- mail: helpdesk.cep@financnasprava.sk) alebo prostredníctvom nášho call centra - 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za pochopenie.

(12. 02. 2020)

Archív tlačových správ