Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Odvody prešovských colníkov do štátneho rozpočtu za rok 2015

PREŠOV, 07. 01. 2016: Colný úrad Prešov odviedol prostredníctvom svojich pobočiek za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 121 039 136 eur. Napríklad v oblasti spotrebnej dane je to o takmer 3,84% viac, ako boli pôvodné predpoklady.

Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň vo výške 83, 394 mil. eur (plnenie plánu v roku 2015 bolo vo výške 103,84 %). Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje sumu 37, 033 mil. eur (to predstavuje plnenie plánu v roku 2015 vo výške 124,29 %).  a posledným clo, ktoré bolo odvedené vo výške 0,464 mil. eur.

Najvyššou sumou na odvode spotrebných daní sa podieľala spotrebná daň z minerálneho oleja, ktorá činila čiastku 31, 920 mil. eur (38,28 %), za ňou nasleduje spotrebná daň z liehu v čiastke 30, 085 mil. eur (36,08 %) a nakoniec spotrebná daň z piva v hodnote 20, 966 mil. eur (25,14 %).

Aj v roku 2015 bol odvod zo spotrebnej dane z minerálneho oleja najvyšším odvodom v porovnaní s ostatnými spotrebnými daňami. Súvisí to nielen s výškou spotrebnej dane z minerálnych olejov, ale aj so skutočnosťou, že na daňovom území (SR) sa vyrobí a spotrebuje najväčšie objemové množstvo tejto komodity. CÚ Prešov odviedol do štátneho rozpočtu SR  túto daň vo výške 31, 920 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpisu rozpočtu na 124,07 %.

Čo sa týka výberu cla, v roku 2015 Colný úrad Prešov v roku vymeral a odviedol do štátneho rozpočtu clo vo výške 1,968 mil. eur, z ktorých 75 % tvorí podiel do rozpočtu Únie a 25 % podiel vo výške 0,464 mil. eur, je príjmom slovenského štátneho rozpočtu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 182 kB; nové okno]

(07. 01. 2016)

Archív tlačových správ