Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Odvody prešovských colníkov do štátneho rozpočtu za prvý polrok 2014

PREŠOV - 14.07.2014: Prešovskí colníci vybrali za prvý polrok 2014 na cle, DPH a spotrebných daniach o 4 330 299 eur viac ako v prvom polroku 2013. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu SR a časť z nich (75 % z cla) patrí do rozpočtu Európskej únie.

Colný úrad Prešov v prvom polroku 2014 odviedol do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu Európskej únie takmer 50 miliónov eur (48 505 345,44 eur). Oproti rovnakému obdobiu roku 2013 to znamená vyšší výber finančných prostriedkov o takmer 4 330 299 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 9,80 %.

Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň, ktorá bola odvedená vo výške 35, 98 mil. eur, čo predstavuje plnenie plánu  na 102,54 %. Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje sumu 12, 092 mil. eur, čo znamená plnenie plánu  na 146,49 %. Posledným odvodom bolo clo, ktoré bolo odvedené vo výške 0,391 mil. eur, čo znamená plnenie plánu na 136,07 %.

Najvyššou sumou na odvode spotrebných daní sa tak, ako obvykle, podieľala spotrebná daň z liehu, ktorá činila čiastku  15, 94 mil. eur. Za ňou nasleduje spotrebná daň z minerálneho oleja v čiastke 10, 86 mil. eur a nakoniec spotrebná daň z piva, ktorej výška dosiahla hodnotu  9, 075 mil. eur.

Okrem spotrebných daní odviedli prešovskí colníci do štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky vybrané na dani z pridanej hodnoty v sume 12, 092 mil.  eur. Výber tejto dane sa podieľal 24,93 % na objeme celkových odvedených finančných prostriedkov a tiež clo vo výške 0,391 mil. eur, ktoré sa na celkovom objeme odvedených finančných prostriedkov podieľalo 0,81 %.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB]

(14. 07. 2014)

Archív noviniek