Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Podozrivé kontajnery sú pod drobnohľadom

BRATISLAVA – 25.08.2017: Európski colníci vrátane slovenských už rok používajú nový IT nástroj v boji proti podvodom. Colné orgány majú prístup k systémom, ktoré zaznamenávajú pohyby kontajnerov prepravovaných na námorných plavidlách a zhromažďujú informácie o tovare, ktorý vstupuje, prechádza a opúšťa EÚ. Tento nový nástroj umožňuje EÚ a jej členským štátom lepšie sledovať podozrivé zásielky a odhaľovať colné podvody.

Nesprávne deklarovanie pôvodu výrobku, podhodnotenie alebo nesprávny opis tovaru majú charakter colných podvodov a tie vážne ovplyvňujú verejné rozpočty EÚ. Keďže až 90% svetového nákladu sa prepravuje v námorných kontajneroch, zlepšenie analýzy rizík v tejto oblasti sa stalo kľúčovou úlohou. Vďaka novele nariadenia 515/97 o vzájomnej pomoci medzi úradmi členských štátov a spolupráci s Komisiou má Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a colníci v celej Európe prístup k výkonnému IT nástroju. Ten im umožňuje sledovať všetky kontajnery prichádzajúce na colné územie únie a sledovať ich dovoznú, vývoznú a tranzitnú históriu a robiť krížové kontroly pri importných a exportných deklaráciách.

V praxi to znamená, že zmenené právne predpisy viedli k vytvoreniu dvoch nových databáz. Zodpovedné útvary majú prístup do nového adresára správ o stave kontajnerov (CSM), v ktorom sú zhromaždené informácie o pohybe kontajnerov prepravovaných námornými plavidlami. Tento adresár obsahuje informácie poskytované priamo námornými prepravcami. Podobne bol vytvorený aj adresár legálneho dovozu, vývozu a tranzitu, ktorý obsahuje údaje o tovare, ktorý vstupuje na územie EÚ, cez toto územie sa prepravuje alebo ho opúšťa. Údaje o vývoze sa týkajú najmä tabaku, alkoholu a palív. Colní úradníci kontrolujú informácie z oboch databáz, aby mohli odhaliť prípady typické pre podvodné správanie.

O fungovaní tohto nástroja pripravil OLAF mediálnu kampaň, ktorej súčasťou je aj podporné animované video. Nájdete ho na https://www.youtube.com/watch?v=aLje7j_ntkE.

OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vyšetrovanie podvodov, korupcie a iných nezákonných činností vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií. Jeho poslaním je chrániť finančné záujmy únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek nelegálnej činnosti a priestupkom súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov EÚ. Bol zriadený Európskou komisiou v roku 1999, sídlo má v Bruseli.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(25. 08. 2017)

Archív noviniek