Preskočiť na hlavný obsah

Opatrenia v súvislosti s vyplácaním vybraných vratiek NO a iných debetných platieb zo ŠR

Vzhľadom na situáciu vyplývajúcu z reformy daňovej a colnej správy v rámci konsolidácie informačných systémov,  bolo potrebné zo strany vedenia FR SR  a KCFO prijať opatrenia v súvislosti s vyplácaním vybraných vratiek NO a iných debetných platieb zo ŠR.

K zabezpečeniu činností finančných orgánov SR počas odstávky  APV DIS sme pristúpili k náhradnému postupu, a to vráteniu preplatkov a nadmerných  odpočtov na dani z pridanej hodnoty a iných platieb na bankové účty daňových subjektov.  Na Daňové úrady boli zaslané tri pracovné postupy s inštrukciami na ručné realizovanie vratiek, ktoré vznikli z podaní za predchádzajúce obdobia.   Zo strany zamestnancov nedošlo k porušovaniu zákona. Správcovia mali k dispozícii tlačové zostavy z APV DIS , z ktorých sa dalo objektívne posúdiť stav nedoplatkov. 

V poslednej fáze vracania NO bol  APV DIS sprístupnený a s podporou existujúcich papierových podkladov  potrebných pre verifikáciu vystavených platobných poukazov bolo možné, síce so zvýšeným úsilím, objektívne pristúpiť k vystaveniu platobných poukazov na vrátenie NO.  

Konštatujeme, že sa nejednalo o veľký objem vrátených nadmerných odpočtov. Čo do početnosti aj objemu vrátených finančných prostriedkov , išlo približne o 10%. Aj preto bolo možné pristúpiť aj k ručnému spracovaniu , ktoré si samozrejme vyžaduje väčšie úsilie porovnávania jednotlivých dokumentov , ktoré mal  správca reálne v danom čase k dispozícii.

Čo sa týka hmotnej zodpovednosti pracovníkov finančnej správy  vždy sa berie do úvahy skutočná miera zavinenia spôsobujúca škodu organizácii. V tomto prípade, kedy sa v obmedzených podmienkach pristúpilo k vracaniu nadmerných odpočtov, budeme v prípade vzniknutých škôd zohľadňovať túto technicko - organizačnú spôsobilosť, tak ako tomu bolo aj v minulosti.

Potreba konsolidovaného informačného systému vychádzala aj zo schválených nových zákonných úprav, a to predovšetkým Zákona č 563/2009 Z. z. a Zákona č. 378/2011 Z. z. . Vytvorenie konsolidovaného informačného systému daňovej správy v uplynulom roku znamenalo aj postupné prehodnotenie využívania existujúcich informačných systémov, ktoré v danom období boli v prevádzke.

Zavedeniu systému KONS IS predchádzalo  testovanie v období august – december,   kde sa riešila základná funkcionalita registra, DPH, výberu, výrubu, evidencie štátnych príjmov a podobne. Po odstávke sme vlastne koncom januára uskutočnili školenia registrátorov (školiteľov), ktorí potom prostredníctvom technického vybavenia na jednotlivých úradoch zabezpečovali zaškolenie ostatných registrátorov. Súčasne s tým prebiehali dopracovávania, riešenia pre DPH, výber, výrub, evidencia štátnych príjmov a boli spustené prvé školenia pre správcov dane (školiteľov).        

V súčasnom období  máme pripravené jednotlivé tlačivá na rok 2012, čo prakticky znamená DzMV, DPH 2012, Výkazy 2012 postupne daň z príjmov FO, daň z príjmov PO. Elektronické podania pre DPH 2012, prehľady a mesačné výkazy budú dostupné od 17.2.2012. Tlačivá budú dostupné na PKI, EZU a eDANE. Daň z príjmov FO a PO bude dostupná v priebehu 10 dní.

(16. 02. 2012)

Archív noviniek