Preskočiť na hlavný obsah

Organizačné zmeny na Colnom úrade Trenčín

TRENČÍN – 26. 10. 2022: Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňom 01. novembra 2022 sa Pobočka colného úradu Ilava (SK6671) organizačne zmení na výhradne daňovú pobočku a nebude možné na tejto pobočke viesť colné konanie. Zároveň od 01. novembra 2022 sa Pobočka colného úradu Púchov (SK6665) organizačne zmení na výhradne colnú pobočku a nebude už vykonávať správu spotrebných daní.  

Pobočky colného úradu v Ilave i v Púchove boli doposiaľ kombinovanými pobočkami, ktoré zabezpečovali výkon služby v oblasti colného dohľadu i daňového dozoru. Od 01.11.2022, v dôsledku organizačných zmien na Colnom úrade Trenčín, sa výkon služby na uvedených útvaroch upravuje. Pobočka colného úradu Ilava bude výhradne daňovou pobočkou a Pobočka colného úradu Púchov bude výhradne colnou pobočkou.  

V súvislosti s organizačnou zmenou colný úrad upozorňuje, že od 01.11.2022 na Pobočke colného úradu Ilava nebude možné podať návrh na colné konanie ani colné konania prerokovať. Nástupníckou pobočkou colného úradu pre oblasť colného dohľadu sa stane Pobočka colného úradu Púchov (SK6665). Colný úrad informuje deklarantov a ostatnú verejnosť, že na Pobočke colného úradu Ilava môžu návrhy colných vyhlásení elektronicky podať najneskôr do 31.10.2022 do 24:00 hod. Po uvedenom dátume bude možné podať návrhy colných vyhlásení na Pobočke colného úradu Púchov, prípadne na ktorejkoľvek inej pobočke colného úradu.

V daňovej oblasti bude miestne príslušná pre výkon správy spotrebných daní v okresoch Púchov, Považská Bystrica a Ilava Pobočka colného úradu Ilava. Na elektronickú komunikáciu však táto organizačná zmena nemá žiaden vplyv. V prípade nevyhnutnosti osobne kontaktovať správcu dane, je potrebné navštíviť nového miestne príslušného správcu dane – Pobočku colného úradu Ilava.  

V prípade akýchkoľvek otázok colný úrad odporúča deklarantskej verejnosti a daňovým subjektom kontaktovať Pobočku colného úradu Ilava, tel. 042/4305701 alebo Pobočku colného úradu Púchov, tel. 042/4305600, prípadne elektronicky na cutn.info@financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 52 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(27. 10. 2022)

Archív noviniek