Preskočiť na hlavný obsah

Pálenice v regióne Kysúc

ŽILINA – 23. 07. 2014: V Žilinskom kraji ponúka svoje služby 18 legálnych páleníc, v ktorých sa vyrába lieh z ovocia dopestovaného pestovateľom. V regióne Kysúc ich nájdete v Čadci, Krásne nad Kysucou alebo v Ochodnici.

Legálne môže vyrábať lieh len pálenica, ktorá má povolenie na výrobu liehu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tiež musí byť držiteľom osvedčenia pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Na požiadanie a po splnení podmienok mu ho vydá miestne príslušný colný úrad. Registráciou na úrade vznikajú prevádzkovateľovi pálenice povinnosti oznamovania nielen začatia a ukončenia prevádzkovania pestovateľskej pálenice ovocia, ale aj začatia, zastavenia a predpokladaného ukončenie výroby liehu. Oznamovať musí aj  prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov. Samozrejmosťou pre neho je vedenie evidencie pestovateľov, ktorým vyrobil lieh.

„V minulom roku si dalo vypáliť lieh v pestovateľských páleniciach v Kysuckom regióne viac ako 2 100 pestovateľov ovocia“, povedala Božena Chríbiková, hovorkyňa Colného úradu Žilina. Takto vyrobený lieh je určený len na vlastnú spotrebu pestovateľa a nesmie byť predmetom ďalšieho predaja.

Pestovateľ za liter čistého 100% alkoholu vyrobeného v pálenici zaplatí spotrebnú daň so zníženou sadzbou. Toto zvýhodnenie platí maximálne na množstvo 43 litrov vyrobeného čistého liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Niektorí pestovatelia si mýlia bežný rok s výrobným obdobím, ktoré trvá od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Vtedy často vzniká nadlimitná výroba liehu pre pestovateľov. Za prevyšujúce množstvo vypáleného destilátu musia zaplatiť spotrebnú daň s uplatnením základnej sadzby, ktorá je dvojnásobne vyššia ako znížená.

Prevádzkovateľ pálenice vyberá daň od pestovateľa pri preberaní liehu, ale platiteľom dane je on sám. Jeho povinnosťou je podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň.

Aj napriek varovaniu pred vážnym poškodením zdravia z destilátu obsahujúceho metylalkohol sa lieh stále vyrába v nelegálnych páleniciach. Od roku 2013 sa v Žilinskom kraji riešili 4 prípady spojené s neoprávnenou držbou zariadenia na výrobu liehu alebo nepovolenou výrobou liehu. Ani jeden sa netýkal regiónu Kysúc.

Kontroly zo strany colných orgánov sa zameriavajú nielen na zamedzenie daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu, ale aj na bezpečnosť tovaru, aby sa predišlo poškodeniu zdravia ľudí. Za posledné obdobie narastá počet obetí, ktoré po konzumácii na čierno vyrobeného alkoholu s obsahom metylalkoholu bojujú s vážnymi zdravotnými ťažkosťami a v horšom prípade ani neprežili. Registrované pálenice colníci kontrolujú pravidelne, aspoň raz za mesiac. Predmetom kontroly sú hlavne evidencie, správnosť výšky odvedenej dane, stav výrobného zariadenia, zabezpečenie colnými uzáverami, kontrolné liehové meradlo.

Na čierno vypálený lieh colné orgány zabezpečia a osobe, ktorá ho vyrobila uložia pokutu vo výške najmenej 3 319 eur. Nelegálne pálenie, ale aj samotná držba výrobného zariadenia sú trestným činom, pričom porušovateľovi zákona hrozí trestná sadzba odňatia slobody až na 2 roky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 204 kB; nové okno]

(23. 07. 2014)

Archív noviniek