Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Nitra ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely

NITRA – 16.01.2023: Colný úrad Nitra zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 702 kusov určených na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov.

Colný úrad Nitra bezodplatne ponúka 702 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely t. j. na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Uvedený tovar je možné použiť na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov. Takýto tovar je možné poskytnúť v súlade so zákonom o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi iba nasledovným osobám:

  1. Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
  2. poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,
  3. neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b).

Vyššie uvedené osoby môžu v prípade záujmu podať v termíne do 10.02.2023 písomnú žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely na adresu:

Colný úrad Nitra,
Priemyselná 5,
950 50 Nitra

alebo ju osobne podať na podateľni colného úradu na uvedenej adrese.

V žiadosti je nutné okrem základných údajov uviesť aj počet kusov paliet, o ktorý je záujem, spôsob použitia a miesto vykládky, resp. miesto určeného použitia tovaru. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru na humanitárne účely v prípade potreby poskytne hovorca Colného úradu Nitra kpt. Ing. Bc. Renáta Cebová na t. č. +421-37-65742407, renata.cebova@financnasprava.sk.

V rámci samotného konania o bezodplatnom prevode tovaru a o jeho prideľovaní sa rozhoduje v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 486/2013 Z.z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi, podľa poradia prijatých žiadostí až do vyčerpania celkového počtu ponúkaného tovaru. Ponúkaný tovar je uskladnený v sklade colného úradu na adrese: Centrálny sklad Komárno, Veľký rad, 945 01 Komárno. Súčasťou procesu bezplatného prevodu vlastníckeho práva na uvedený tovar sú z hľadiska uplatňovania colných predpisov aj colné formality.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 01. 2023)

Archív noviniek