Preskočiť na hlavný obsah

Pestovatelia ovocia pozor! Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici nemožno predávať

NITRA – 27.12.2017: V priebehu tohto roku zaznamenali nitrianski colníci viaceré prípady ponúkania liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici na predaj, ktorý je však podľa zákona výhradne určený pre osobnú spotrebu pestovateľa ovocia a jeho domácnosti. Len v predvianočnom období zaznamenali 7 takýchto prípadov. Najnižšia pokuta za nelegálne nakladanie s liehom vyrobeným v pestovateľskej pálenici je 332 eur.

Nitrianski colníci v rámci bežnej kontrolnej činnosti v priebehu tohto roka zistili viaceré prípady porušenia ustanovenia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, podľa ktorého lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Pestovateľovi ovocia a jeho domácnosti platná legislatíva umožňuje za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka, v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t.j. 43 litrov 100%-ného alkoholu s použitím zníženej sadzby spotrebnej dane z liehu (5,40 eur/la), čo predstavuje zníženie o polovicu základnej  sadzby. Jednou z podmienok možnosti uplatnenia tohto finančného zvýhodnenia pre drobných pestovateľov je práve to, že takýto lieh je určený iba pre potreby pestovateľa a jeho domácnosti a nesmie byť ponúkaný na predaj a ani inak uvádzaný na trh.

Služby pestovateľských páleníc využíva podľa úrody ovocia približne pol milióna Slovákov. Colný úrad Nitra v súčasnosti eviduje 39 pestovateľských páleníc, v ktorých bolo počas posledného výrobného obdobia vyrobených viac ako 165 000 litrov 100%-ného alkoholu (165 071,59 l a.). Aj z toho dôvodu apelujeme na pestovateľov ovocia, ktorý využívajú služby pestovateľských páleníc, na dodržiavanie ustanovenia zákona o spotrebnej dani z liehu, ktoré obmedzujú využitie liehu vyrobeného v týchto páleniciach len pre vlastnú potrebu pestovateľa a jeho domácnosti. V prípade zistenia porušenia môže totiž colný úrad porušiteľovi uložiť pokutu vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur. Úlohou sankcií je nielen finančne postihovať porušovanie ustanovení zákona, ale aj preventívne obmedzovať priestor pre možné daňové úniky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(27. 12. 2017)

Archív noviniek