Preskočiť na hlavný obsah

Platiť treba nielen včas, ale aj správne

TRENČÍN – 24.05.2021: Nepríjemnostiam alebo prípadnému vymáhaniu nedoplatku sa vyhnete, ak bude vaša platba za colný dlh alebo daňový nedoplatok  jednoznačne identifikovaná. Colný úrad Trenčín totiž v poslednom období zaznamenal, najmä u veľkých spoločností, platenie viacerých colných dlhov alebo daňových nedoplatkov jednou súhrnnou platbou. Je to nežiadúci jav, ktorý môže v konečnom dôsledku viesť až k zbytočnému začatiu vymáhacieho konania.  

Aby bola Vaša platba u príjemcu jednoznačne identifikovaná a správne zaúčtovaná, je jej pridelený variabilný symbol. Na druhej strane, aby príjemca vašu platbu jednoznačne identifikoval, spáruje nasledovné atribúty – osoba platiteľa platby, suma a variabilný symbol. V praxi sa stáva, že najmä veľké spoločnosti v rovnakom okamihu musia zaplatiť colnému úradu súčasne viacero platieb, napríklad 10 - 15 i viac platieb týždenne. 

Dlžník však platbu zaplatí tak, že poukáže na účet colného úradu jednu súhrnnú platbu a priradí jej fiktívny alebo žiadny variabilný symbol. Každá jednotlivá povinnosť zaplatiť dlžnú sumu má však predtým riadne a jednoznačne priradené zúčtovacie dáta, teda variabilný symbol, sumu a účet, na ktorý je potrebné dlžnú sumu zaplatiť. Zaplatením súhrnnej sumy tak nedoplatky klienta zostávajú neuhradené a na druhej strane colný úrad eviduje „neznámu platbu“, ktorú nedokáže systémovo spracovať. Je potrebné individuálne kontaktovať platiteľa platby, dohodnúť rozúčtovanie súhrnnej platby, čo je spojené s ďalšou administratívnou záťažou a celý proces sa nemusí skončiť v lehote splatnosti platby. Tým sa môže spoločnosť stať „neplatičom“, i keď platbu zaplatila. Ak je v omeškaní, môže byť začaté i vymáhacie konanie, čo je samozrejme spojené s nepríjemnými následkami, a to všetko preto, že platba nebola správne identifikovaná. 

Je však nutné doplniť, že v praxi sa môže stať, že pri platbe je omylom uvedený nesprávny variabilný symbol alebo platba nie je identifikovaná z iného dôvodu. Colný úrad, samozrejme, priebežne vykonáva potrebné úkony na objasnenie takýchto platieb. Avšak malo by ísť o výnimočné situácie, a nie o pravidelný stav, zjednodušenie si situácie a spájanie viacerých nedoplatkov do jednej platby. 

Colný úrad Trenčín preto apeluje na všetkých, ktorí uhrádzajú platby na jeho účty, aby zaplatili svoje platby nielen včas, ale aj správne.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 301 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 05. 2021)

Archív noviniek