Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Plnenie rozpočtu

TRENČÍN – 10. 07. 2014: Colný úrad Trenčín vybral na cle a daniach za prvý polrok roku 2014 takmer 87,8 mil. Eur  do štátneho rozpočtu SR, čo predstavuje 106 % plánovaných príjmov.

Z celkovej sumy 87,8 mil. eur, ktorú Colný úrad Trenčín vybral v prvom polroku 2014 do štátneho rozpočtu SR tvorí najväčšiu časť DPH, konkrétne 54,7 mil. eur, na spotrebné dane pripadá 32,2 mil. eur a vybraté clo dosiahlo výšku 0,8 mil. eur. Okrem toho časť vybratého cla (75%) putuje do rozpočtu EÚ ako tradičné vlastné zdroje, v absolútnom vyjadrení ide o sumu takmer 2,5 mil. eur.  

„Dosiahnuté ukazovatele sú priaznivé, nakoľko sme pri celkových colných a daňových príjmoch zaznamenali nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 4,5 %“ informovala hovorkyňa Colného úradu Trenčín Renáta Peťovská. Rovnako sme splnili a mierne prekročili aj plán výberu o 6 %. Pozitívny vplyv na tieto výsledky malo i vymáhacie konanie pohľadávok, keď upomínaním a núteným výkonom rozhodnutia bolo do rozpočtu zabezpečených viac ako 280 000 eur.  

Za prvých šesť mesiacov roku 2014 trenčianski colníci spracovali 13 229 colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích krajín a 13 574 colných vyhlásení vo vývoze. Následnými kontrolami po prepustení tovaru bol dovymeraný colný dlh vo výške 673 981,85 eur, z čoho 99,9 % podnikatelia aj uhradili. 

V oblasti správy spotrebných daní vykonali colníci 285 daňových kontrol a 1 428 miestnych zisťovaní. Prijali a spracovali 1 152 daňových priznaní, najviac pri spotrebnej dani z elektriny a spotrebnej dani z liehu.   

Za porušenie colných a daňových predpisov uložil Colný úrad Trenčín sankcie v celkovej výške presahujúcej 100 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 210 kB]

(10. 07. 2014)

Archív noviniek