Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2012

Daňové priznanie

Lehota na  podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2012,  je do 2. apríla 2013.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Predĺženie lehoty na  podanie  daňového  priznania a zaplatenie  dane podľa  ustanovenia § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov môže použiť len taký daňovník pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí  a je povinný podať daňové priznanie, si na základe oznámenia podaného miestne príslušnému daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov (do 2.apríla 2013) môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov.

Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

Takúto predĺženú lehotu je možné v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, a to na základe žiadosti daňovníka podanej miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania.

Daňovníkovi v konkurze alebo v likvidácii môže miestne príslušný daňový úrad predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe žiadosti daňovníka, a to najviac o tri kalendárne mesiace. Žiadosť o predĺženie lehoty podáva daňovník písomne, najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

Miestna príslušnosť

Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi sídlom právnickej osoby, resp. miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. 

Ak ani takto nemožno určiť miestnu príslušnosť, je príslušný Daňový úrad Bratislava.

Povinnosť podať daňové priznanie

Každý daňovník - právnická osoba je po skončení zdaňovacieho obdobia povinný podať daňové priznanie v ustanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie.    

Daňovník, ktorý nie je založený, alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku SR nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba  príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a  príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov. 

Títo daňovníci majú povinnosť podať daňové priznanie aj vtedy, ak dosiahnu príjem z vykonávania činnosti, na ktorú boli zriadení. Tieto príjmy sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (oslobodený od dane môže byť len ten príjem, ktorý je podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane) a nakoľko sú predmetom dane, daňovníci musia podať daňové priznanie.  

Občianske združenia (s právnou subjektivitou) ako právnické osoby nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba  príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmy  oslobodené  od  dane podľa  § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov, t.j. členské príspevky. Ak dosiahli aj iné príjmy, majú povinnosť podať daňové priznanie. 

Rozpočtové  organizácie  nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, len  príjmy oslobodené od dane podľa § 13. Ak dosiahli aj iné príjmy, majú povinnosť podať daňové priznanie. 

Príspevkové  organizácie  nemusia podať daňové priznanie ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, len príjmy oslobodené od dane podľa § 13. Ak majú príjmy z prenájmu a predaja majetku, prípadne aj iné príjmy, sú povinné podať daňové priznanie. 

Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti nemusia podať daňové priznanie, ak majú len príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. a), t.j. výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a  príspevky plynúce registrovaným cirkvám a  náboženským spoločnostiam a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.  

Daňové priznanie je povinný podať daňovník aj v prípade, ak ho na podanie daňového priznania vyzve daňový úrad.

Na podanie daňového priznania u daňovníka v likvidácii, na ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorému bola povolená reštrukturalizácia, ktorý má zdaňovacie obdobie hospodársky rok, ktorý  zmenil  právnu  formu a ktorý čerpá daňový úver, sa  vzťahujú  príslušné  ustanovenia § 41, § 49 a § 52 zákona o dani z príjmov.

Spôsoby podania daňového priznania

Daňové priznanie je možné doručiť daňovému úradu osobne, poštou, alebo elektronickými prostriedkami, ak má daňový subjekt zaručený elektronický podpis, alebo podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní.

Prílohy k daňovému priznaniu

Právnické osoby - podnikatelia k daňovému priznaniu prikladajú zostavenú účtovnú závierku nasledovne:

 • Súvaha (Súvaha Úč POD 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01)
 • Poznámky (Poznámky Úč POD 3 – 04)

Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení za účelom podnikania účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, v prípade, ak im vznikla povinnosť podať daňové priznanie,  k daňovému priznaniu prikladajú účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch  (Výkaz NO Uč.1-01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch  (Výkaz NO Uč. 2-01)

Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení za účelom podnikania účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ak majú povinnosť podať daňové priznanie k daňovému priznaniu prikladajú v dvoch vyhotoveniach účtovné výkazy: - Súvaha  (Súvaha Úč NUJ 1 – 01)

 • Výkaz ziskov a strát  (Výsledovka Úč NUJ 2 – 01)
 • Poznámky (Poznámky Úč NUJ 1 – 01)

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v prípade, ak im vznikla povinnosť podať daňové priznanie,  k daňovému priznaniu prikladajú účtovné výkazy:

 • Súvaha  (Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát   (Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 – 01)
 • Poznámky (Poznámky Úč ROPO SFOV 1 – 01)

Účtovné jednotky, ktoré vykazujú výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov postupujú podľa príslušných opatrení Ministerstva financií SR.

Ostatné účtovné jednotky (napr. podielové fondy, dôchodkové fondy, doplnkové dôchodkové fondy, obchodníci s cennými papiermi, Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, Sociálna poisťovňa, Fond národného majetku, banky, poisťovne a zdravotné poisťovne) zostavujú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (www.finance.gov.sk).

Vyplnenie daňového priznania

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v daňovom priznaní uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona o dani z príjmov. 

Zaplatenie dane

Daňovník daň na úhradu uvedenú v daňovom priznaní zaplatí miestne príslušnému daňovému úradu do 2. apríla 2013.

Daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania, v tejto novej predĺženej lehote daň aj zaplatí.

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.

Číslo účtu na úhradu dane z príjmov sa skladá z  predčíslia - základného čísla účtu /8180  Ku každej platbe dane je potrebné uviesť aj správny variabilný symbol. 

Pri platbe dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby na základe podaného daňového priznania za rok 2012 daňovník uvedie variabilný symbol  1700992012.  

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania alebo do predĺženej lehoty na podanie priznania správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (nie je registrovaný na DÚ), je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Daň možno zaplatiť:

 • bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet daňového úradu (za deň platby sa považuje deň, kedy bola suma platby odpísaná z účtu daňovníka),
 • v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet daňového úradu (za deň platby sa považuje deň, kedy pošta hotovosť prijala).

Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32eura, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov (poukázanie podielu zaplatenej dane prijímateľovi).  

Opravné daňové priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie, v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada (§ 16 daňového poriadku).

(11. 02. 2013)

Archív tlačových správ