Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov a nie sú oslobodené od dane. 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2012 sa podáva v lehote do 2. apríla 2013.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane podľa ustanovenia § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov môže použiť len taký daňovník pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a je povinný podať daňové priznanie, si na základe oznámenia podaného miestne príslušnému daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov (do 2.apríla 2013) môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov.

Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

Takúto predĺženú lehotu je možné v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, a to na základe žiadosti daňovníka podanej miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania.

Daňovníkovi v konkurze môže miestne príslušný daňový úrad predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe žiadosti daňovníka, a to najviac o tri kalendárne mesiace.

Žiadosť o predĺženie lehoty podáva daňovník písomne, najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

Miestna príslušnosť

Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému daňovému úradu. Miestna príslušnosť sa riadi miestom trvalého pobytu fyzickej osoby.

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa miesta trvalého pobytu, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. 

Ak ani takto nemožno určiť miestnu príslušnosť, potom je príslušný Daňový úrad Bratislava.

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je povinný podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), ktoré sú predmetom dane, tieto príjmy presiahli sumu 1 822,37 eura, okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak daňovník

 • nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň,
 • požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady,
 • poberal príjmy od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa, 
 • poberal príjmy zo zdrojov v zahraničí,
 • poberal príjmy od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, 
 • dosiahol príjmy, z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je povinný podať daňovník, ktorý dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov, tieto príjmy presiahli sumu 1 822,37 eura, a nie sú oslobodené od dane, ak daňovník

 • dosiahol zdaniteľné príjmy nepresahujúce sumu 1 822,37 eura, ale vykázal daňovú stratu,
 • dosiahol príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6), príjmy z kapitálového majetku (§ 7), ostatné príjmy (§ 8),
 • poberal príjmy zo závislej činnosti a aj iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6, § 7, § 8 zákona o dani z príjmov, vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou dane podľa § 43, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov.  

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému podľa zákona o dani z príjmov nevznikla povinnosť daňové priznanie podať, ak ho daňový úrad vyzve na podanie daňového priznania.

Do sumy 1 822,37 eura sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak 

 • vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6), alebo 
 • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa rozhodne nezahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň vysporiadať v podávanom daňovom priznaní ako preddavok na daň.

Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

 • zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie alebo
 • z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 t.j. príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa rozhodne nezahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň vysporiadať v podávanom daňovom priznaní ako preddavok na daň alebo 
 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo - ktoré sú od dane oslobodené, - ktoré nie sú predmetom dane.

Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak dosiahol zdaniteľné príjmy nepresahujúce sumu 1 822,37 eura.

Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové priznanie. 

Spôsoby podania daňového priznania

Daňové priznanie je možné doručiť daňovému úradu osobne, poštou, alebo elektronickými prostriedkami, ak má daňový subjekt zaručený elektronický podpis, alebo podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní.

Prílohy k daňovému priznaniu

Prílohy k daňovému priznaniu typ A :

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň za rok 2012, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí. Potvrdením, ktorým daňovník preukazuje výšku príjmov zo závislej činnosti môže byť napr.:
  • Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2012, 
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania 
  • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2012, napr. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného úradu
  • o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti) alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Ak daňovník takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus ani jeho pomernú časť podaním daňového priznania, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania. Ak vlastné dieťa daňovníka absolvuje povinnú školskú dochádzku stačí predložiť len jeden doklad (napr. kópiu rodného listu, ak ide o dieťa druhého z manželov daňovník predkladá aj sobášny list). Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (napr. potvrdenie o návšteve strednej resp. vysokej školy na príslušné školské roky).
 • písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane (výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti).

 Prílohy k daňovému priznaniu typ B :

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí (napr. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2012, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania a pod.),
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov, 
 • kópia zmluvy o združení, ak daňovník bol účastníkom združenia (§ 829 – 841 Občianskeho zákonníka),
 • kópie potvrdení o príjmoch dosiahnutých z vyplatenia podielových listov, obstaraných do 31.12. 2003 a o sume preddavku vybratého pri vyplatení podielového listu,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2012 a to kópia rodného listu, alebo výpis z rodného listu, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti), alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti). U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, pričom podaním daňového priznania si neuplatňuje daňový bonus ani jeho pomernú časť, uvedené doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane.

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč FO 1 – 01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč FO 2 – 01)

Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha (Súvaha Úč POD 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01)
 • Poznámky (Poznámky Úč POD 3 – 04) 

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11, 14 a 15 zákona o dani z príjmov podáva daňové priznanie typ B 

 • bez účtovných výkazov. 

Vyplnenie daňového priznania

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v daňovom priznaní uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona o dani z príjmov. 

Zaplatenie dane

Daňovník daň na úhradu uvedenú v daňovom priznaní zaplatí miestne príslušnému daňovému úradu do 2. apríla 2012.

Daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania, v tejto novej predĺženej lehote daň aj zaplatí.

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.

Číslo účtu na úhradu dane z príjmov sa skladá z predčíslia - základného čísla účtu /8180.

Ku každej platbe dane je potrebné uviesť aj správny variabilný symbol. 

Pri platbe dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby na základe podaného daňového priznania za rok 2012 daňovník uvedie variabilný symbol 1700992012.

Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania alebo do predĺženej lehoty na podanie priznania správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (nie je registrovaný na DÚ), je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Daň možno zaplatiť:

 • bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet daňového úradu (za deň platby sa považuje deň, kedy bola suma platby odpísaná z účtu daňovníka),
 • v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet daňového úradu (za deň platby sa považuje deň, kedy pošta hotovosť prijala).

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie roka 2012 nepresiahli sumu 1 822,37 eura. 

Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov (poukázanie podielu zaplatenej dane prijímateľovi). 

Opravné daňové priznanie 

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie, v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada (§ 16 daňového poriadku). 

(11. 02. 2013)

Archív tlačových správ