Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Podávanie elektronických colných vyhlásení v zjednodušenom postupe

BRATISLAVA – 14.06.2017: Firmy, ktoré dovážajú tovar čaká o dva týždne už len elektronická forma komunikácie s colným úradom. Aktuálne majú posledné týždne na prípravu držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe. Čas, kedy mohli používať aj papierové formuláre, im skončí 1. júla 2017. Dovtedy svoje systémy musia na danú zmenu pripraviť. 

Povinná elektronická komunikácia sa o dva týždne spustí pre firmy, ktoré vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe. Pri tomto tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie sa robí priamo v priestoroch firmy. Ide predovšetkým o desiatky spoločností, ktoré sú v režime tzv. „schválených hospodárskych subjektov“. 

Od 1. februára sa začala prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) a dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z“). Pre držiteľov povolení, ktorí podávajú uvedené druhy colných vyhlásení sa začalo prechodné obdobie, v rámci ktorého musia svoje deklaračné systéme prispôsobiť danej zmene. To skončí 1. júla. Po tomto termíne bude pre dovozcov nevyhnutné predkladať spomínaný druh oznámenia a vyhlásenia už len elektronicky. 

Ďalším dôležitým termínom, na ktorý finančná správa upozorňuje dovozcov, je 1. september. Dovtedy všetci držitelia povolenia (druh „C“ - zápis do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného  elektronického colného vyhlásenia) musia mať deklaračné systémy prispôsobené tak, aby mohli vyhlásenia posielať elektronicky. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu  k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné  k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia.  

Elektronická forma komunikácie zvyšuje celkový komfort pre deklarantov pri dovoze tovaru z tretích štátov, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré značne skráti čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky,  prikladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne). Prítomnosť deklaranta na pobočke colného úradu tak nie je nutná.  Zavedením eDovozu sa rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia i dovoz.
 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

(14. 06. 2017)

Archív noviniek