Preskočiť na hlavný obsah

Podozrivé pokladnice u podnikateľa potravín

PREŠOV - 26.09.2023: Colný úrad Prešov počas kontroly zabezpečil dve online registračné pokladnice, ktoré budú podrobené technickej expertíze, či neporušujú zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zabezpečené boli na prevádzke u jedného z kontrolovaných subjektov v okrese Sabinov. 

Registračné pokladnice v zmysle zákona o ERP musia spĺňať zákonné podmienky na evidenciu tržieb podnikateľmi. Podnikatelia pri predaji tovaru a poskytovaní služieb evidujú prijaté tržby v systéme e-kasa, ktorý spravuje finančná správa. Online pripojenie registračných pokladníc na finančnú správu je povinné. Údaje zo systému e-kasa finančná správa kontroluje a vyhodnocuje.

Colný úrad Prešov u jedného z podnikateľov v okrese Sabinov vykonal na základe vlastnej vyhľadávacej činnosti kontrolu zameranú na používanie ERP. Príslušníci finančnej správy u tohto podnikateľa vykonali v období od 18.8.2023 do 02.09.2023 niekoľko kontrolných nákupov. Z odovzdaných pokladničných dokladov boli niektoré bez povinných údajov, ako napríklad kódu registračnej pokladnice, daňového identifikačného čísla, unikátneho identifikátora dokladu, čitateľného QR kódu a iné. Zároveň bolo v systéme e-kasa zistené, že tržby uvedené na týchto pokladničných dokladoch nie sú zaevidované. Tieto skutočnosti u príslušníkov finančnej správy vzbudili podozrenie, že sa môže jednať o registračné pokladnice, ktoré svojím spôsobom obchádzajú zákon.

Na základe týchto podozrení colný úrad vykonal u tohto podnikateľa kontrolu, kde zabezpečil dve online registračné pokladnice, ktoré podnikateľ používal na evidenciu tržieb. Tieto pokladnice boli aktívne od roku 2019. Ďalej bolo v uvedenom prípade zistené, že prostredníctvom oboch zabezpečených online registračných pokladníc je možné nákup ukončiť tak, že vytlačený doklad nespĺňa zákonné náležitosti a takéto tržby nie sú vôbec zaevidované v systéme e-kasa. Colný úrad v uvedenom prípade začal voči podnikateľovi konanie. Zabezpečené pokladnice budú podrobené technickej expertíze, ktorú vykoná špecializované forézne pracovisko finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp4; 920 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk          

(26. 09. 2023)

Archív noviniek