Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Viac ako pol milióna elektronicky komunikujúcich

BRATISLAVA, 10.07.2018: S finančnou správou elektronicky komunikuje už vyše 530 000 klientov. Oproti koncu roka 2017 sa počet elektronicky komunikujúcich subjektov zvýšil o približne 170 000.

Od začiatku júla 2018 podáva dokumenty elektronicky už 535 025 daňových subjektov. V decembri 2017 to bolo 365 000 daňových subjektov. Viac ako 170 000 daňových subjektov sa tak na elektronickú komunikáciu s finančnou správou prihlásilo počas prvých 6 mesiacov roku 2018.

Výrazné zvýšenie počtu elektronicky komunikujúcich súvisí s rozširovaním povinnej elektronickej komunikácie. Od 1.januára 2018 musia s finančnou správou komunikovať elektronicky už všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a od 1. júla aj všetky fyzické osoby podnikatelia.

Finančná správa podnikla viaceré kroky na to, aby uľahčila elektronickú komunikáciu s finančnou správou najmä fyzickým osobám podnikateľom. V mesiacoch máj – jún zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták o základných informáciách o elektronickej komunikácii, ktorý posiela v každej oficiálnej pošte odchádzajúcej z finančnej správy, spravila redizajn portálu a najmä zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre tie fyzické osoby podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Zmeny na portáli, rovnako ako v osobnej zóne daňovníka, budú pokračovať. Ďalšie úpravy bude finančná správa nasadzovať postupne. Na zmenách spolupracuje aj s externými partnermi, napríklad Daňovým fórom Slovenska či Slovenskou komorou daňových poradcov. Ich pripomienky postupne zapracováva.

Finančná správa očakáva, že počet elektronicky komunikujúcich subjektov sa najneskôr do marca 2019 zvýši o ďalších približne 200 000. V praxi sa elektronická komunikácia s finančnou správou týka povinne elektronicky komunikujúcich až od momentu, keď budú potrebovať podať finančnej správe akýkoľvek dokument, a to bude najneskôr v marci 2019 daňové priznanie k dani z príjmu za predchádzajúci rok.

Rozširovanie elektronickej komunikácie prináša výhody najmä jej používateľom. Daňovník môže podať dokumenty kedykoľvek počas dňa, nie je limitovaný úradnými hodinami daňových a colných úradov, získa jednoduchý prehľad o odoslaných dokumentoch, ušetrí aj finančné prostriedky za poštovné, tlač dokumentov či dopravu na úrady.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 07. 2018)

Archív noviniek