Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad vyhodnotil porušenia zákonov za predchádzajúce obdobie

Prešov – 16.02.2023: Colný úrad Prešov v závere minulého roka odhalil 216 porušení zákona v rôznych oblastiach. Najviac porušení bolo zistených v prípade zákona o cestnej doprave ako aj pri kontrolách e-kasy.

Colný úrad Prešov za obdobie predchádzajúcich troch mesiacov zaznamenal viaceré porušenia zákonov. Išlo najmä o porušenia ustanovení Colného zákona, zákona o správe daní (daňový poriadok), zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP), zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zákona o cestnej doprave, ktoré vyhodnotil podľa početnosti zistených prípadov.

Porušenie zákona o cestnej doprave bolo zistené v 71 prípadoch. Najčastejším priestupkom bolo, že vozidlo taxislužby nebolo označené podľa tohto zákona a vodič sa pri kontrole nevedel preukázať kópiou koncesie, osvedčením vozidla taxislužby a preukazom vodiča. Ďalšími porušeniami cestného zákona boli porušenia týkajúce sa Dohovoru o ADR, ako aj prípady, kde sa vodič pri kontrole nevedel preukázať kópiou povolenia alebo licenciou Spoločenstva, dopravnou licenciou alebo sprievodnými prepravnými dokladmi. Za tieto priestupky colný úrad uložil 68 blokových pokút vo výške 2 930 eur. V troch prípadoch bola vec postúpená na dopravný správny orgán. Najviac porušení zákona pri prevádzkovaní taxislužby bolo zistených v mestách Prešov a Humenné.

Porušenie zákona o ERP bolo zistené v 46 prípadoch, kde najčastejším porušením zákona bolo nezaevidovanie prijatej tržby do pokladnice, neodovzdanie pokladničného dokladu kupujúcemu a prípady kedy pokladničný doklad nespĺňal náležitosti podľa zákona. Colný úrad za zistené porušenia zákona uložil pokuty v celkovej výške 9 700 eur. Najčastejšie prípady boli zistené v mestách Poprad, Prešov a Humenné a ich okolí.

Ďalšie porušenia zákonov sa týkali zákona o správe daní (daňový poriadok) v 30 prípadoch, najmä za nesplnenie povinností podľa tohto zákona, nesplnenie oznamovacej a registračnej povinnosti a uvádzanie nepravdivých údajov v daňovom priznaní. Porušenia zákona v počte 29 prípadov sa týkali zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Colný úrad v uvedených prípadoch zaistil tovar v množstve 1 199 kusov, najviac v mestách Humenné, Stará Ľubovňa a Prešov. Najčastejšie zaisteným tovarom boli odevy, obuv a hračky známych značiek (Burberry, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Adidas, Nike, Lego, Pikachu, Pokémon). Porušenie zákona o spotrebných daniach (zákon o alkoholických nápojoch) bolo odhalených v 22 prípadoch. Išlo o prípady nevedenia evidencie liehu podľa zákona a prípady, keď niekto predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenia liehu, ktoré nie je označené kontrolnou známkou. Porušenie Colného zákona bolo zistené v 18 prípadoch, z toho 14 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní v celkovej výške uložených pokút 2 060 eur a štyri prípady sú predmetom ďalšieho konania. Porušenie tohto zákona colný úrad odhalil v súvislosti s prechovávaním tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu, ďalej kto svojim konaní spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravdivých, pozmenených alebo falošných dokladov a nepravdivých údajov a kto nedodrží podmienky podľa osobitného colného režimu.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 02. 2023)

Archív noviniek