Preskočiť na hlavný obsah

Posledných 10 dní

BRATISLAVA – 19. 05. 2016: 31. máj je  medzníkom pri plnení si povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Zákonom definované finančné inštitúcie majú povinnosť do 15 dní od pridelenia jednoznačného identifikátora tzv. GIIN oznámiť jeho pridelenie finančnej správe (FS). Najneskôr však do 31.5. v roku, v ktorom idú zákonom definované údaje reportovať.

GIIN prideľuje finančným inštitúciám  daňová správa USA - The Internal Revenue Service (IRS).

Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní upravuje povinnosti slovenských finančných inštitúcií, bánk, poisťovní, burzy cenných papierov a ďalších, ktoré spravujú účet alebo iný finančný produkt osobám, rezidentom USA. Finančné inštitúcie musia na základe dohody FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) preverovať, či v kalendárnom roku vedú účet, ktorý podlieha oznamovaniu. Ich povinnosťou je získať identifikačné údaje o držiteľovi účtu alebo o osobe ovládajúcej účet (meno, adresa, DIČ, dátum narodenia, obchodné meno, sídlo) a informácie o účte alebo inom finančnom produkte (číslo účtu, zostatok na účte, sumu úrokov alebo výnosov z účtu) a oznámiť to FS.

Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia aj slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia je  povinná oznámiť pridelené číslo - GIIN príslušnému orgánu Slovenskej republiky najneskôr do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť.

V prípade, ak finančné inštitúcie nebudú plniť požiadavky vyplývajúce z FATCA, budú ich obchody v USA postihnuté 30% zrážkovou daňou. Obdobná 30% daň im bude zrážaná aj z platieb prichádzajúcich od finančných inštitúcií, ktoré akceptujú FATCA a spolupracujú s daňovou správou USA.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(19. 05. 2016)

Archív noviniek