Preskočiť na hlavný obsah

Posledné dva dni na podanie DP k dani motorových vozidiel

BRATISLAVA – 30.01.2023: Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV). Daň je potrebné v lehote do 31.01.2023 aj zaplatiť. Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 189 tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani, aby im uľahčila  plnenie si tejto povinností. 

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2022 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L,M,N a O je povinný podať daňové priznanie k DzMV v lehote do 31. januára 2023. Daňovník predkladá DP na tlačive, ktoré nájde na portáli finančnej správy.

 V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň.  Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné označiť: číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý ide platba, variabilný symbol, sumu platby dane v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Pri prevode je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu- IBAN. 

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné uviesť, adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo, odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu FO/názov a sídlo PO, číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza, variabilný symbol, sumu platby v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. 

Všetky potrebné informácie, vrátane platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel ako aj informačný materiál k najčastejším otázkam a odpovediam nájdu daňovníci na portáli finančnej správy

Daňovníkom uľahčí finančná správa plnenie tejto povinnosti aj tým, že rozposlala 189.548 predvyplnených DP. Tento benefit poskytla tým daňovníkom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2021. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane.

Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2022, ktoré neboli uvedené v DP za ZO 2021 a preto nemohli byť v predvyplnenom DP zohľadnené a zaznamenané. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý bol daňovníkovi zaslaný spolu s vygenerovaným DP na linku v lokalite: Informácia k predvyplnenému DP k DzMV.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 01. 2023)

Archív noviniek