Preskočiť na hlavný obsah

Posledných 10 dní

BRATISLAVA – 22. 01. 2015: Posledných 10 dní zostáva daňovníkom, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie na daň z motorových vozidiel. Daňové priznanie je potrebné podať do 2. februára a v tomto termíne aj daň uhradiť.

Daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2014 podáva daňové priznanie podľa zákona o miestnych daniach, ktorý upravuje predmet dane, daňovníka dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a sadzby dane. Predmetom dane je vozidlo evidované v SR, ktoré sa používa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov. Vozidlá, ktoré majú pridelené zahraničné evidenčné čísla, nie sú predmetom dane, a to i napriek tomu, že sa budú používať na podnikanie na území SR.

Daňovníkom je:

  • držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii,
  • vlastník vozidla, ktorý je zapísaný v dokladoch vozidla pri prenájme vozidla bez predkupného práva, a to iba v prípade poskytovania operatívneho leasingu, užívateľ vozidla, ak používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla, alebo používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
  • zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla.

Pre vznik, ako aj pre zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci deň, ktorým sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie. Sadzby dane určili vyššie územné celky vo všeobecne záväznom nariadení.

  • pri osobnom automobile podľa zdvihového objemu motora v cm3,
  • pri úžitkovom vozidle a autobuse podľa hmotnosti a počtu náprav.

Daňovník podáva daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu. Ak má daňovník viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch, podáva daňové priznanie a platí daň v každom kraji osobitne.

Upozornenie: Pri výpočte predpokladanej dane na rok 2015 (riadok 40 daňového priznania) je potrebné postupovať podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel. Pri určení výšky predpokladanej dane na rok 2015 vychádza daňovník z ročných sadzieb dane pre jednotlivé kategórie motorových vozidiel, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 nového zákona o dani z motorových vozidiel Ročnú sadzbu dane je potrebné upraviť podľa veku vozidla, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla (údaj je uvedený v doklade vozidla).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB]

(22. 01. 2015)

Archív noviniek