Preskočiť na hlavný obsah

Tabak v igelitových vreciach v predajni potravín

PREŠOV - 14.02.2022: Colný úrad Prešov pri kontrole dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v predajni potravín odhalil takmer 9 kg tabaku a zistil aj ďalšie porušenia zákonov.

Príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov dňa 11.02.2022 vykonali v predajni potravín v obci Jarovnice kontrolu zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Kontrolou zistili, že podnikateľ pri predaji tovaru nezaevidoval prijatú tržbu do pokladnice.

Kontrolou prevádzky predajne a jej skladových priestorov príslušníci finančnej správy následne odhalili dve igelitové vrecia, v ktorých sa nachádzala tabaková zmes o celkovej hmotnosti 8,82 kilogramov. Tá bola jednotlivo balená v samostatných igelitových vreckách v celkovom počte 76 kusov. Vzhľadom na podozrenie z daňového úniku a zo spáchania trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru, colný úrad prípad odovzdal vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy na ďalšie konanie. Celkový únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený na 840 eur.

Colný úrad Prešov podnikateľovi v prípade porušenia zákona o používaní ERP, a to za nezaevidovanie prijatej tržby do pokladnice, uložil pokutu na mieste vo výške 350 eur, ktorú podnikateľ zaplatil. U toho istého podnikateľa colný úrad zistil aj ďalšie porušenie zákona, a to zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov za nevedenie evidencie spotrebiteľského balenia liehu, ktorú je podnikateľ povinný v zmysle zákona viesť. V uvedenom prípade colný úrad o uložení pokuty rozhodne v ďalšom konaní.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 02. 2022)

Archív noviniek