Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Povinnosť oznámiť colnému úradu stav zásob tabaku

KOŠICE – 04. 12. 2014: Spotrebiteľské balenia tabaku neoznačené kontrolnou známkou je možné predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. januára 2015.

Novelou zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov došlo k zmene v označovaní tabakových výrobkov, teda aj spotrebiteľského balenia tabaku, kontrolnou známkou. Podľa znenia zákona musí byť spotrebiteľské balenie tabaku od 1. decembra 2014 označené kontrolnou známkou. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je od 1.decembra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“.

Colný úrad upozorňuje predajcov, ktorí v rámci podnikania predávajú a skladujú spotrebiteľské balenia tabaku neoznačené kontrolnou známkou, na ich povinnosť do 15. decembra 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení tabaku na sklade k 1. decembru 2014.

Spotrebiteľské balenia tabaku neoznačené kontrolnou známkou je možné predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. januára 2015. Po tomto dátume sa bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považovať za neoznačené.

Zároveň však colný úrad opakovane upozorňuje daňové subjekty, že podľa § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami (komunikovať len elektronicky) podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku s finančnou správou majú:

a) všetky daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty,

b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB]

(04. 12. 2014)

Archív noviniek