Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Predsedáme skupine pre colnú spoluprácu

BRATISLAVA – 09. 08. 2016: Počas slovenského predsedníctva v  Rade EÚ  finančná  správa predsedá skupine pre colnú spoluprácu. Medzi priority tejto skupiny patria spolupráca colných správ v boji proti terorizmu, výmena colných informácií s tretími krajinami a podvody pri minerálnych olejoch.  V rámci programu pripravuje konferenciu zameranú na najvýznamnejšie európske firmy.

1. júla sa oficiálne začalo polročné slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, inštitúcii zastupujúcej členské štáty únie. Úlohou finančnej správy je podpora Ministerstva financií SR pri vedení rokovaní v pracovných skupinách pre daňové otázky a colnú úniu. Zároveň vedieme rokovania pracovnej skupiny pre colnú spoluprácu.  

Najväčším podujatím, ktoré bude súvislosti s prebiehajúcim predsedníctvom finančná správa organizovať je konferencia v oblasti programu schváleného hospodárskeho subjektu (SHS) s názvom „EU Authorised Economic Operators Programme Workshop“ . Konferencie, ktorá sa bude konať koncom novembra, sa zúčastní takmer 200 odborníkov z danej oblasti zo štátnych správ členských krajín Európskej únie, experti zo štátnych správ z krajín mimo Európskej únie a taktiež predstavitelia vybraných slovenských spoločností, ktoré majú štatút SHS.

Cieľom podujatia je informovať a diskutovať o najnovšom vývoji v oblasti programu SHS ako dôležitého nástroja pre bezpečnosť medzinárodného dodávateľského reťazca a partnerstva medzi colnými orgánmi členských štátov a hospodárskymi subjektmi. Pre hospodárske subjekty bude prínosom lepšie pochopenie výhod vyplývajúcich zo statusu SHS, a to aj v oblasti vzájomného uznávania programu s tretími krajinami, pre EK a colné orgány získanie informácií z praxe vďaka otvorenej diskusii, ktoré môžu pomôcť vylepšiť program.

Schválené hospodárske subjekty sú certifikované firmy, ktoré patria do „elitného klubu“. Ide o firmy obchodujúce s tretími krajinami, ktoré majú za sebou spoľahlivú a bezpečnú minulosť a v nastolenom trende pokračujú aj teraz. Po získaní certifikátu kvality ocenia výhody spojené s colným konaním a to z časového ako aj finančného hľadiska.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(09. 08. 2016)

Archív tlačových správ