Preskočiť na hlavný obsah

Predsedníctvo v IOTA prebralo Belgicko

BRATISLAVA, 27.06.2018: Ročné predsedníctvo slovenskej finančnej správy v Európskej organizácii daňových správ (IOTA) sa oficiálne skončilo. Štafetu prebrala belgická finančná správa na čele s jej prezidentom Hansom D'Hondt-om. 

Bratislava bola uplynulé tri dni hlavným mestom európskych daňových správ. V dňoch 25. – 27. júna slovenská finančná správa hostila v Bratislave najvyšších predstaviteľov daňových správ z celej Európy. Valné zhromaždenie Európskej organizácie daňových správ uzavrelo ročné predsedníctvo Slovenskej republiky v tejto medzinárodnej organizácii. 

Na 22. Valnom zhromaždení IOTA sa zúčastnilo približne 200 najvyšších predstaviteľov daňových správ zo 44 členských krajín IOTA. Nechýbali ani zástupcovia vlády, akademickej obce a biznisu. Účastníci rokovali najmä o vplyve digitalizácie na transformáciu daňových správ - ako nastaviť transparentné automatizované riešenia v procese reorganizácie daňových správ. Hlavným mottom bratislavskej konferencie bolo „From thinking digital to being digital“ (Nielen mysli digitálne, ale konaj digitálne). 

„Na konferencii sme nastolili otázku či naozaj myslíme digitálne. Bratislavská konferencia bola ideálnou príležitosťou zdieľať najlepšie riešenia v oblasti digitalizácie, ktorej cieľom je zvyšovanie vnútornej efektivity finančných správ a zlepšovanie skúseností klientov - daňovníkov pri interakcii s finančnými správami,“ ocenil prínos bratislavskej konferencie prezident finančnej správy František Imrecze. 

Zástupcovia európskych daňových správ diskutovali aj o dodržiavaní etických princípov. Finančné správy totiž stoja pred veľkou výzvou: ako zabezpečiť, že získané dáta od daňových subjektov sú chránené a nedôjde k ich zneužitiu. 

„IOTA je najdôležitejšou platformou pre zdieľanie postupov, prenos poznatkov a skúseností v oblasti správy daní v Európe. Za vyše 20 rokov svojej existencie dosiahla významné úspechy,“ ocenil fungovanie organizácie prezident finančnej správy a bývalý prezident IOTA František Imrecze. Slovenská finančná správa chce byť aj po skončení predsedníctva v IOTA aktívnym členom IOTA a využívať členstvo najmä na zdieľanie skúseností jednotlivých krajín a tým posúvať služby pre svojich klientov vpred. Zástupcovia Slovenskej republiky boli totiž zvolení za člena Výkonného výboru IOTA. 

Predsedníctvo v IOTA prebralo Belgicko. „Verím, že v spolupráci so všetkými členskými krajinami sa nám podarí ešte viac zlepšiť a zvýšiť povedomie o našej organizácii a že si budeme vymieňať najlepšie skúsenosti, zdieľať know-how. Je úplne jasné, že riešenie, ktoré je vhodné pre jednu krajinu, nie je možné automaticky preniesť na inú krajinu, ale veľa sa vieme naučiť jeden od druhého. Vďaka IOTA sa vieme poučiť aj z chýb, aj z úspechov našich kolegov z iných krajín. Vďaka aktívnej práci v IOTA sa môžeme vyhnúť tomu,  že sa budeme znovu snažiť vynájsť koleso. Práve naopak, vieme sa sústrediť na inovácie, na naše silné stránky. A toto je vízia a stratégia, ktorú zaviedlo práve slovenské predsedníctvo,“ informoval o svojich zámeroch novozvolený prezident IOTA, prezident belgickej finančnej správy Hans D'Hondt.  

O IOTA:

Európska organizácia daňových správ (IOTA) je nezisková medzinárodná organizácia, ktorá poskytuje fórum na pomoc svojim členom pri zlepšovaní správy daní. Hlavnou oblasťou činnosti je organizovanie workshopov, ktoré umožňujú účastníkom z rôznych členských daňových správ vymieňať si názory, skúsenosti a osvedčené postupy týkajúce sa najdôležitejších a aktuálnych otázok v oblasti daní. IOTA tiež podporuje spoluprácu medzi daňovými správami v európskom regióne a ich rozvoj podľa individuálnych potrieb. 

IOTA bola založená v roku 1996. Slovensko patrí medzi sedem zakladajúcich členov. Prvým prezidentom IOTA bol Štefan Jágerský, vtedajší generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR. V súčasnosti má IOTA 44 členských daňových správ. Sekretariát organizácie sa nachádza v Budapešti v Maďarsku. 

Hlavné štatutárne orgány IOTA sú volené na každoročných valných zhromaždeniach, v ktorých členovia volia predsedu a členov výkonnej rady. Sekretariát IOTA je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí štatutárnych orgánov a za vykonávanie pracovného programu. 

Prezident finančnej správy František Imrecze sa stal prezidentom IOTA v júni 2017 v Kyjeve počas 21. zasadnutia Valného zhromaždenia IOTA. Na 22. Valnom zhromaždení v Bratislave odovzdal predsedníctvo ďalšej zo 44 krajín IOTA - Belgicku. 

Členské krajiny IOTA:

Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Moldavská republika, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika srbská, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Slovenská republika, Srbsko, Taliansko, Veľká Británia, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 215 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(27. 06. 2018)

Archív noviniek