Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Preventívno - bezpečnostné akcie za rok 2014

PREŠOV - 18. 02. 2015: Počas roku 2014 vykonali prešovskí colníci vo svojom územnom obvode  35 565 preventívnych dozimetrických kontrol, ktoré boli zamerané  na ochranu zdravia (zabraňovaním dovozu nebezpečných a zdraviu škodlivých výrobkov) a bezpečnosti občanov (kontrolou rádioaktívnych materiálov, zbraní, výbušnín a pod.). 

Rezolúcia  Bezpečnostnej rady OSN č.1540  ustanovuje  záväzok a povinnosť pre všetky členské krajiny OSN, uvedené v kapitole VII Charty OSN, prijať efektívne opatrenia proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ich nosičov a s nimi spojených materiálov. V rámci CÚ Prešov bolo v septembri 2013 zriadené Oddelenie špeciálnych technológií, ktoré v súlade s Memorandom o porozumení (podpísaným medzi Colným riaditeľstvom SR a Ministerstvom energetiky USA) o spolupráci v oblasti predchádzania nezákonnej prepravy jadrových a iných rádioaktívnych materiálov,  používa mobilné detekčné systémy a detekčné prístroje. 

Územným obvodom Colného úradu Prešov prechádza pozemná komunikácia (hraničný prechod s Poľskou republikou - Vyšný Komárnik – Barwinek, kde je veľká frekvencia dopravných prostriedkov, cca 3 000 denne). Táto trasa je hodnotená ako riziková, z dôvodu možnej nelegálnej prepravy jadrových a rádioaktívnych materiálov. V blízkosti územného obvodu CÚ Prešov sa tiež nachádza hranica s Ukrajinou, kde nasadzovanie mobilného detekčného systému plní druhú líniu pri odhaľovaní nelegálnej prepravy jadrových a rádioaktívnych materiálov. Preventívne kontroly batožín a osôb sa vykonávajú taktiež na letisku Poprad – Tatry. 

V rámci CÚ Prešov bolo za rok 2014 takýmto spôsobom vykonaných 35 565 kontrol, pri ktorých bolo okrem prepravovaných tovarov skontrolovaných aj 1 965 fyzických osôb. Počas týchto kontrol spustili radiačné prístroje 394 radiačných poplachov. Tieto poplachy spôsobili tovary, ktoré z titulu svojich charakteristických vlastností  obsahujú  rádionuklidy bežne sa vyskytujúce v prírode, alebo išlo o rádionuklidy určené na lekárske a priemyselné účely a ich preprava bola uskutočňovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V dvoch prípadoch bola meraním zistená zvýšená dávka radiácie u osôb, ktoré postúpili liečbu rádionuklidmi. Dávka  ožiarenia, ktorú pacient dostane pri takomto ošetrení je podobná, ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. V záujme zníženia pôsobenia žiarenia na okolie, najmä na deti, sa  v deň vyšetrenia neodporúča blízky kontakt týchto osôb s deťmi. S touto informáciou by mali byť oboznámené všetky osoby svojim ošetrujúcim lekárom. Zároveň by sa nemali vyskytovať na miestach s veľkou koncentráciou osôb (hromadné dopravné prostriedky, nákupné centrá,  kiná a pod.), nakoľko v prípade výskytu viacerých osôb (ktorí podstúpili podobné ošetrenie) na tom istom mieste sa v prípade kumulácie viacerých malých dávok zvyšuje riziko ohrozenia zasiahnutého jednotlivca. 

Pri kontrole využívali colníci aj mobilný detekčný systém, ktorý umožňuje detekciu gama žiarenia,  neutrónového žiarenia a identifikáciu rádioaktívnych materiálov. Takýmito mobilnými detekčnými systémami okrem Slovenska disponuje aj ďalších 10 európskych krajín. Účelom takýchto kontrol je ochrana zdravia a bezpečnosti občanov a tiež životného prostredia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 149 kB]

(18. 02. 2015)

Archív tlačových správ