Preskočiť na hlavný obsah

Preventívne zasielanie listov prinieslo štátu 2,5 milióna eur

BRATISLAVA – 1.12.2021: Minimálne náklady a 2,5-miliónový prínos pre štátny rozpočet. Takýto efekt priniesla preventívna akcia, v rámci ktorej finančná správa vo februári tohto roka zaslala takmer 13 tisíc daňovníkom listy, aby ich upozornila na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatiť daň. Táto metóda sa ukázala ako efektívna a finančná správa v nej plánuje pokračovať. Okrem toho vláda schválila odpustenie úrokov tým, ktorí priznajú a zaplatia daň do konca februára 2022. 

Cieľom listovej kampane bolo zvýšiť povedomie ľudí o dani z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Zákon totiž ukladá daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie, ak predá nehnuteľnosť do 5 rokov od jej nadobudnutia. Takýto príjem okrem dane z príjmov (19 %) podlieha aj zdravotným odvodom (14 %). Finančná správa sa v listovej akcii zamerala na daňovníkov, ktorí predali napríklad rodinný dom, či byt v rokoch 2016 až 2020. V rokoch 2016 – 2019 sa uskutočnilo vyše 15 tisíc takýchto predajov, avšak iba v tretine prípadov bolo podané daňové priznanie. Nepriznaním príjmu z predaja nehnuteľností pritom prichádzajú o finančné prostriedky najmä obce a mestá, doplácajú však na to aj poctiví daňovníci, ktorí tieto príjmy riadne priznajú. 

Ukázalo sa, že písať listy sa oplatí. Táto akcia totiž do štátneho rozpočtu priniesla dodatočných 2,5 milióna eur, z čoho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Približne 0,7 milióna eur sa podarilo získať od potenciálnych daňovníkov, teda tých, ktorí vďaka listovej akcii už mali vedomie o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020. 

Potvrdilo sa tak, že takéto preventívne opatrenia sú efektívnou metódou na oslovenie dlžníkov a pripomenutie plnenia daňových povinností za minimálne náklady štátu. Finančná správa preto plánuje v zasielaní preventívnych upozornení pokračovať. Vzhľadom na časté nepriznávanie príjmov z predaja bytov a domov sa v blízkej budúcnosti zameria aj na ďalšie typy nehnuteľností, napríklad na pozemky. Okrem toho však finančná správa bude klásť dôraz aj na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností, prevažne vo forme poskytovania informácií a zasielaním včasných upozornení a v tejto oblasti chce pri podobných experimentoch spolupracovať s ďalšími útvarmi štátnej správy.

Okrem toho sa finančná správa zameria  aj na daňovníkov, ktorí na upozornenia nereagovali. Napriek pozitívnemu vplyvu upozornení totiž zostalo približne 9290 daňovníkov z celkového počtu 15.110, ktorí príjem vôbec nepriznali. Viac ako dve tretiny upozornení bolo poslaných ex-post, z čoho navyše vyplýva dorubenie úrokov z dlžnej sumy, pričom vo väčšine prípadov je ročná sadzba  na výpočet úroku z omeškania 15 %. Vláda však schválila odpustenie úrokov daňovníkom, ktorí priznajú a zaplatia daň do konca februára 2022, na úrokoch sa tak odpustí približne 0,5 milióna eur. Cieľom je ukázať daňovníkom, že dobrovoľné plnenie si daňových povinností, aj keď až po výzve od správcu dane, sa oplatí.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 12. 2021)

Archív noviniek