Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Pri kontrole ERP nitrianski colníci odhalili „čierneho“ taxikára

NITRA – 22. 02. 2016: Počas rutinnej kontroly dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici zistili nitrianski colníci, že kontrolovaná osoba vykonáva taxislužbu bez príslušného povolenia a dokumentov. Za porušenie predpisov v oblasti prevádzkovania osobnej dopravy hrozí tejto osobe pokuta až do výšky 15 000 eur.  

V uplynulých dňoch colníci zo Stanice colného úradu Nitra vykonali v meste Šaľa kontrolu zameranú na používanie elektronickej registračnej pokladnice v zmysle zákona o ERP. Vodič automobilu, ktorý ponúkal cestujúcim služby prevádzkovateľa osobnej dopravy nevedel na výzvu colníkov predložiť koncesiu na prevádzkovanie taxislužby, ani preukaz vodiča vozidla taxislužby, ktorých držba je jednou zo základných zákonných podmienok na poskytovanie takéhoto druhu služby. Uvedeným konaním došlo k dôvodnému podozreniu z  naplnenia skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa Zákona o cestnej doprave, za ktorý môže byť porušovateľovi udelená pokuta až do výšky 15 000 eur. Prípad bol postúpený na riešenie na príslušný dopravný správny orgán.    

Zároveň zo strany nitrianskych colníkov vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku, nakoľko kontrolovaná osoba zabezpečovaním prepravy osôb za úplatu vykonávala zárobkovú činnosť, avšak bez príslušných povolení (bez koncesie), za čo môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 331 eur.

Aj v súvislosti s týmto prípadom Colný úrad Nitra žiada občanov, aby v prípade akýchkoľvek podozrení týkajúcich sa prípadnej nelegálnej činnosti zistenej pri svojej preprave prostredníctvom rôznych autodopravcov, kontaktovali či už colné orgány alebo príslušníkov štátnej alebo mestskej polície. Tieto orgány zabezpečia kontrolu prepravcov vo vzťahu nielen k legálnosti ich činnosti a k dodržiavaniu všetkých povinností potrebných na zabezpečenie bezpečnej prepravy cestujúcich (držba licencie, koncesie, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, preukazu vodiča taxislužby a pod.), ale aj vo vzťahu k plneniu ich  zákonných povinností týkajúcich sa riadneho používania elektronickej registračnej pokladne a s tým spojeným odvodom DPH do štátneho rozpočtu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(22. 02. 2016)

Archív tlačových správ