Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Tlačová správa Finančného riaditeľstva SR k prípadom realizovaných tímom "Daňovej kobry"

Finančné riaditeľstvo SR spolupracovalo v rámci pilotného projektu s názvom „Daňová kobra“ na skoordinovaní daňových kontrol v podozrivých prípadoch daňových podvodov a s tým spojených rozsiahlych daňových únikov. 

PRÍPAD CUKOR

Daňoví kontrolóri vykonali 12 miestnych zisťovaní a v súčasnom období prebieha  ďalších päť daňových kontrol, výkonom ktorých je v prípade nižšie opísanom poverených 8 kontrolórov z regiónu Banská Bystrica.

Tímová práca „Daňovej kobry“ zefektívnila a značne urýchlila samotné výkony daňových kontrol v procese dokazovania. Samotný proces získavania, zhromažďovania a vyhodnocovania dôkazov prebieha v úzkej súčinnosti medzi členmi tímu tohto dobre sa vyvíjajúceho projektu.

Z doterajších zistení vyplýva, že bola vytvorená rozsiahla sieť subjektov za účelom získania finančného prospechu neoprávneným nárokovaním nadmerných odpočtov. V tejto sieti figurujú tzv. biele kone, zmiznutí obchodníci, ktorí nepodávajú daňové priznania, nekomunikujú so správcom dane a konateľmi sú cudzí štátni príslušníci, čo neumožňuje vykonať daňové kontroly a miestne zisťovania vo všetkých daňových subjektoch a závažným spôsobom sťažuje samotný proces dokazovania. 

Zvlášť nebezpečné na tomto spôsobe podvodu je to, že sa ho zúčastňujú veľké spoločnosti s významným podielom na trhu vo svojom segmente, ktoré takto popri reálne vykonávanej obchodnej činnosti s tovarom, ktorý reálne existuje, predstierajú činnosť s tým istým tovarom vo veľkých objemoch, čím na jednej strane získavajú neoprávnený prospech v prípade vrátenia nadmerného dopočtu a na druhej strane závažným spôsobom „krivia“ podnikateľské a konkurenčné prostredie, keďže získavajú neoprávnenú výhodu a sú schopní predávať tovar za veľmi nízke ceny, čo vedie k likvidácii poctivo podnikajúcej konkurencie. 

PRÍPAD OBILIE

V ďalšom rozsiahlom prípade, v ktorom hlavnú úlohu hrajú obilie, kukurica, repka olejná a slnečnica je opäť podozrenie na zneužívanie inštitútu uplatňovania nadmerných odpočtov na dani .

Finančné riaditeľstvo SR i v tomto p rípade intenzívne spolupracovalo v rámci pilotného projektu s názvom „Daňová kobra“ na skoordinovaní a cielenom vykonaní daňových kontrol v podozrivých prípadoch. Odhalené z ávažné podozrenia sa premietli do realizácie výkonu daňových kontrol vybraných podn ikateľských subjektov.

Na základe závažných zistení miestne príslušných správcov dane z už prebiehajúcich daňových kontrol vykonávaných v kľúčovom daňovom subjekte - obchodníkovi s rozhodujúcim podielom na trhu s poľnohospodárskymi plodinami , vyplynula p otreba ďalšieho rozšírenia kontrolnej činnosti a výkonu miestnych zisťovaní v tomto subjekte a jeho obchodných partnerov. Dôsledným preverením jednotlivých obchodných transakcií a subjektov do nich zapojených bolo zistené, že celá táto sieť bola vytvorená za účelom získania finančného prospechu neoprávneným nárokovaním nadmerných odpočtov. Táto sieť pozostáva z doteraz zmapovaných 64 subjektov, z toho 22 slovenských a 42 zahraničných. Vo väčšine prípadov sú slovenské daňové subjekty tzv. biele kone, zmiznut í obchodníci, ktoré nepodávajú daňové priznania, nekomunikujú so správcom dane a konateľmi sú cudzí štátni príslušníci, z uvedeného dôvodu nie je možné v týchto subjektoch vykonať daňové kontroly a miestne zisťovania.

(29. 11. 2012)

Archív tlačových správ