Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Reakcia na rozhovor s Petrom Cvikom

Rozhovor s bývalým námestníkom generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva SR Petrom Cvikom publikovaný na portáli denníka SME (5.apríla) vykazuje viaceré nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia.

Aj v samotnom rozhovore je uvedené, že na to, aby sa mohla konať nejaká kontrola tovaru pri dovoze na Slovensko, je podmienkou, aby sa tovar na Slovensku vyclieval. V Obchodnom registri SR sme preto preverili výskyt subjektov, v ktorých sa nachádza záznam s výskytom mena „Vadala“. Preverením bolo zistené, že ani jeden takýto subjekt nemá pridelený identifikátor EORI (Economic Operators' Registration and Identification system). Na základe uvedeného preto platí, že žiadna firma, v ktorej figuruje táto osoba, nedovážala tovary na Slovensko a teda firmy spojené s touto osobou ani na Slovensku nič nepreclievali. Ak jeho firmy do EÚ niečo dovážali, museli teda preclievať tovar v inej krajine a na územie Slovenska ho potom prepravovať v rámci intrakomunitárnej prepravy. Takýto tovar už slovenskí colníci z pohľadu splnenia colných predpisov nekontrolujú, a teda v súvislosti so zamedzením porušenia colných predpisov neprebieha ani analýza rizika týchto subjektov. Vzhľadom na to, že jedným zo základných princípov únie je voľný pohyb tovaru.

Čo sa týka spomínaného systému INTRASTAT. Je to systém, v ktorom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) eviduje hlásenia o zahraničnom obchode a jeho správa je plne v gescii ŠÚ SR. INTRASTAT teda nie je systémom finančnej správy.

Čo sa týka spomínanej analýzy rizík (systému včasného varovania), áno, samozrejme, v prípade colného konania upozorní systém na konkrétnu spoločnosť. T.j. ak napríklad nejaká spoločnosť preclievala v krajine EÚ a colníci pri kontrole odhalili nejaké nezrovnalosti, táto informácia je súčasťou systému. Ak by táto spoločnosť následne preclievala niečo na Slovensku, pri preclievaní by sme v systéme mali informáciu o tom, že táto spoločnosť nie je hodnoverná a musí sa skontrolovať. Avšak to sa týka len uskutočnených colných konaní. Vzhľadom na to, že firma Terra real a ani ostatné firmy spojené s menom Vadala nevykonávali colné konanie na Slovensku, nebolo na čo upozorniť, nakoľko žiadna kontrola nebola uskutočnená.

Z v článku spomínaných krajín (Ekvádor, Kolumbia, Bolívia) sa na Slovensko dováža zanedbateľné množstvo tovaru. Celkovo od roku 2013 do 4.4.2018 bolo zaznamenaných spolu 377 dovozov, pričom sa dovážal tovar ako „živé stromy a ostatné rastliny, cibule, korene a podobne, rezané kvetiny a okrasné lístie“ ešte v roku 2013. Ďalej sú to „pokrývky hlavy“ a následne tovar kapitoly 85 Spoločného colného sadzobníka „elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti“. Na základe analýzy rizika bolo v prípade týchto dovozov vykonaných 27 dokladových kontrol a 17 fyzických kontrol tovaru. Na základe vykonaných kontrol neboli zistené žiadne porušenia colných predpisov. Z pohľadu analýzy rizika štandardného colného konania teda dovozy neboli vyhodnotené ako rizikové.

Navyše platí, že jedným zo základných princípov únie je voľný pohyb tovaru. Ak však dováža subjekt tovar na územie EÚ z tretej krajiny, tento podlieha colnému dohľadu až do jeho prepustenia do príslušného colného režimu. Zjednodušene povedané - musí ho „precliť“ a toto môže subjekt uskutočniť priamo v krajine, v ktorej na územie EÚ vstúpil, alebo v krajine, v ktorej si vyberie. Ak si subjekt vyberie druhú možnosť, je tovar prepravovaný do krajiny určenia pod colným dohľadom, t.j. je neustále pod dozorom colníkov. Táto informácia je zaznamenaná v spoločnom tranzitnom informačnom systéme EÚ. Nie je teda možné, aby tovar bol podrobený kontrole (a následne „precleniu“) a zároveň nebola o tom zmienka v systéme.

Kriminálny úrad finančnej správy okamžite po upozornení na tieto podozrenia začal preverovať medializované informácie a operatívne ich analyzuje. Z doterajších zistení na základe údajov z informačných systémov finančnej správy sa však zatiaľ tieto medializované informácie nepotvrdili. Zatiaľ teda nemáme žiadne relevantné fakty, ktoré by medializované informácie potvrdzovali. Vzhľadom na to, že je však v našom záujme medializované informácie relevantne overiť, KÚFS kontaktuje partnera v Taliansku (Guardia di Finanza), rovnako ako políciu a prokuratúru, s cieľom dožiadania všetkých relevantných informácií aj z talianskej strany.

Dokument: Reakcia na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(05. 04. 2018)

Archív noviniek