Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Reakcia Finančného riaditeľstva SR

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sa dôrazne ohradzuje voči účelovým javom, ktoré majú príznaky politických hier v snahe využiť súčasnú situáciu transformujúcej sa novovzniknutej finančnej správy.  Prebiehajúci náročný proces transformácie a konsolidácie informačných systémov v zlúčenej daňovej a colnej správe nesmie byť nástrojom žiadnych tendenčných záujmov. 

Mnohí naši zamestnanci vynakladajú mimoriadne úsilie nad rámec svojich bežných pracovných povinností, aby sa predchádzajúce 18 ročné informačné systémy formálne i obsahovo transformovali do súčasného informačného prostredia.  

Plánovanou časťou transformačného procesu v mesiacoch január až marec 2012 je postupná implementácia jednotlivých modulov, ktoré zabezpečujú proces, kde sa z bývalých 102 IT samostatných systémov resp. uzlov koncentrujeme do jedného IT systému, a to presne tak ako to je schválené v programe UNITAS. V mesiaci január boli spustené dva moduly – bezplatný elektronický identifikátor a nová moderná aplikácia EZU. Oba moduly slúžia na jednoduché a bezplatné elektronické doručovanie podaní správcovi dane. Implementácia týchto modulov v mesiaci január zabezpečila úsporu vo výške viac ako 20 miliónov EUR pre tie daňové subjekty, ktoré by si museli zakúpiť zaručený elektronický podpis (ZEP) na elektronické doručovanie podaní správcovi dane. 

V mesiaci február v súlade harmonogramom implementácie dochádza k postupnému zavádzaniu ďalších modulov do bežnej prevádzky úradov. V súvislosti s prechodom na nové moduly informačných systémov nastal v niekoľkých prípadoch časový posun, ktorý v súčasnosti spôsobuje mierne oneskorenie vrátenia preplatkov DPH zo strany finančnej správy. Číslo subjektov, ktorých sa táto situácia týka predstavuje menej ako 1 percento tých, ktorí v prípade vzniku preplatkov na dani majú zákonné právo požiadať o vrátenie finančných prostriedkov. 

Vedenie Finančného riaditeľstva SR nepripustí vytváranie akýchkoľvek bariér pre účel riadneho preverenia skutočností v súvislosti s transformáciou existujúcich oficiálnych informačných systémov finančnej správy.   

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky aj touto cestou ďakuje všetkým zamestnancom finančnej správy za mimoriadne profesionálne pracovné nasadenie a zároveň si dovoľuje požiadať daňové subjekty v období do konca marca o tolerantnosť a trpezlivosť pri vybavovaní daňovej agendy.

(14. 02. 2012)

Archív tlačových správ