Preskočiť na hlavný obsah

Reakcia Finančného riaditeľstva SR

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sa dôrazne ohradzuje voči účelovým javom, ktoré majú príznaky politických hier v snahe využiť súčasnú situáciu transformujúcej sa novovzniknutej finančnej správy.  Prebiehajúci náročný proces transformácie a konsolidácie informačných systémov v zlúčenej daňovej a colnej správe nesmie byť nástrojom žiadnych tendenčných záujmov. 

Mnohí naši zamestnanci vynakladajú mimoriadne úsilie nad rámec svojich bežných pracovných povinností, aby sa predchádzajúce 18 ročné informačné systémy formálne i obsahovo transformovali do súčasného informačného prostredia.  

Plánovanou časťou transformačného procesu v mesiacoch január až marec 2012 je postupná implementácia jednotlivých modulov, ktoré zabezpečujú proces, kde sa z bývalých 102 IT samostatných systémov resp. uzlov koncentrujeme do jedného IT systému, a to presne tak ako to je schválené v programe UNITAS. V mesiaci január boli spustené dva moduly – bezplatný elektronický identifikátor a nová moderná aplikácia EZU. Oba moduly slúžia na jednoduché a bezplatné elektronické doručovanie podaní správcovi dane. Implementácia týchto modulov v mesiaci január zabezpečila úsporu vo výške viac ako 20 miliónov EUR pre tie daňové subjekty, ktoré by si museli zakúpiť zaručený elektronický podpis (ZEP) na elektronické doručovanie podaní správcovi dane. 

V mesiaci február v súlade harmonogramom implementácie dochádza k postupnému zavádzaniu ďalších modulov do bežnej prevádzky úradov. V súvislosti s prechodom na nové moduly informačných systémov nastal v niekoľkých prípadoch časový posun, ktorý v súčasnosti spôsobuje mierne oneskorenie vrátenia preplatkov DPH zo strany finančnej správy. Číslo subjektov, ktorých sa táto situácia týka predstavuje menej ako 1 percento tých, ktorí v prípade vzniku preplatkov na dani majú zákonné právo požiadať o vrátenie finančných prostriedkov. 

Vedenie Finančného riaditeľstva SR nepripustí vytváranie akýchkoľvek bariér pre účel riadneho preverenia skutočností v súvislosti s transformáciou existujúcich oficiálnych informačných systémov finančnej správy.   

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky aj touto cestou ďakuje všetkým zamestnancom finančnej správy za mimoriadne profesionálne pracovné nasadenie a zároveň si dovoľuje požiadať daňové subjekty v období do konca marca o tolerantnosť a trpezlivosť pri vybavovaní daňovej agendy.

(14. 02. 2012)

Archív noviniek