Preskočiť na hlavný obsah

Neuposlúchnutie predvolania

BRATISLAVA – 12. 12. 2016: Novela daňového poriadku upravuje okrem iného aj práva podnikateľa či občana podať námietku zaujatosti ale aj práva správcu dane pri predvolávaní subjektov. Novinkou je aj to, že predvolávanie daňových subjektov,  ktoré sa neospravedlnia, už daňový či colný úrad opakovať nemusí.

Námietka zaujatosti

Novela zavádza lehotu na podanie námietky zaujatosti a upravuje náležitosti námietky zaujatosti.

Námietka musí byť podaná najneskôr do pätnástich dní, odkedy sa o dôvodoch zaujatosti daňový subjekt dozvedel, musí byť riadne odôvodnená. V námietke zaujatosti  musí byť uvedené:

  • proti komu smeruje,
  • dôvod, pre ktorý má byť označený zamestnanec vylúčený z konania,
  • údaj o tom, kedy sa účastník konania dozvedel o dôvode vylúčenia,
  • dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť.

Na námietku zaujatosti, ktorá bola uplatnená po lehote, ako aj na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, sa neprihliada a príslušný orgán túto skutočnosť oznámi tomu, kto námietku podal. To znamená, že pokiaľ námietka zaujatosti nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, správca dane nezašle výzvu na odstránenie nedostatkov podania, ale na námietku neprihliada. Tak, ako by nebola podaná. Správca dane túto skutočnosť oznámi tomu, kto námietku podal.

Na opakovanú námietku zaujatosti podanú z toho istého dôvodu, o ktorej už bolo rozhodnuté, sa neprihliada. Nebude sa o nej rozhodovať. Zákon nestanovuje povinnosť o tejto skutočnosti upovedomiť toho, kto opakovanú námietku zaujatosti podal.

Predvolanie správcom dane

Z dôvodu odstránenia prieťahov pri správe daní správca dane podľa novej právnej úpravy nemusí opakovane predvolávať osobu, ktorá sa na jeho výzvu bez ospravedlnenia nedostavila na ústne pojednávanie pred tým, než požiada o jej predvedenie. Osoba, ktorej účasť je pri správe daní nevyhnutná, môže byť predvedená pred správcu dane colným úradom alebo príslušným útvarom Policajného zboru SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(12. 12. 2016)

Archív noviniek