Preskočiť na hlavný obsah

Register účtovných závierok od 1. januára 2015

Bratislava – 19. 03. 2015: Právnické a fyzické osoby, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, neukladajú účtovné dokumenty do registra účtovných závierok (RÚZ) priamo, ale prostredníctvom finančnej správy alebo štátnej pokladnice. Dokumenty uložené do RÚZ sa už nemusia osobitne ukladať do zbierky listín obchodného registra. Účtovné dokumenty sa môžu predkladať v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je v zmysle zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka povinná viesť účtovníctvo, je účtovnou jednotkou.

Účtovné dokumenty v elektronickej podobe povinne ukladá účtovná jednotka, ktorá:

  • zostavuje IFRS účtovnú závierku,
  • Garančný fond investícií,
  • Fond ochrany vkladov,
  • zdravotné poisťovne,
  • podnikatelia, ktorým daňový poriadok ukladá povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami, najmä platitelia DPH.

Preferovaným formátom pre dokumenty v elektronickej podobe, ktoré majú byť uložené aj v zbierke listín, je pdf formát. Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť účtovné závierky a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.

Dokument sa považuje za doručený, iba ak obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti (obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a IČO, deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, deň jej zostavenia, obdobie, za ktoré sa zostavuje a iné údaje) a sú podané všetky súčasti účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky). Pri listinnej podobe podania účtovnej závierky je povinnou náležitosťou aj podpis štatutárneho orgánu alebo fyzickej osoby - podnikateľa.

Dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk v časti Daňové a colné tlačivá – Katalóg elektronických formulárov - Účtovné dokumenty. Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) ich bezodkladne postúpi prevádzkovateľovi RÚZ, ktorým je DataCentrum. Daňový úrad dokumenty prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a v elektronickej podobe ich prostredníctvom FR SR postúpi DataCentru do 40 kalendárnych dní.

DataCentrum zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument, tak ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej alebo neverejnej časti registra. Uložením dokumentov do RÚZ sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín obchodného registra za splnenú a tieto dokumenty sa už nemusia do zbierky listín osobitne ukladať.

Subjekty verejnej správy - právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR ukladajú dokumenty do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 217 kB]

(19. 03. 2015)

Archív noviniek