Preskočiť na hlavný obsah

Povinná registrácia dopravcov pri preprave tovaru cez Ukrajinu

MICHALOVCE – 29.06.2021: Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov tovaru na povinnosť registrácie nerezidentov prepravujúcich tovar cez územie Ukrajiny. Táto povinnosť vyplýva z nových ustanovení Colného kódexu Ukrajiny a je účinná od 1.7.2021.

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov tovaru, ktorí nemajú pobyt na území Ukrajiny, na zmeny Colného kódexu Ukrajiny účinné od 1. júla 2021. Z týchto zmien vyplýva povinnosť registrácie všetkých prepravcov, dopravcov, a deklarantov tovaru - nerezidentov - vykonávajúcich prepravy tovarov pod colnou kontrolou (dovoz, vývoz alebo tranzit) cez územie Ukrajiny.

Zahraniční dopravcovia môžu vykonať registráciu:

  • pri vstupe alebo výstupe z Ukrajiny vyplnením formulára žiadosti priamo na kontrolnom mieste a predložením kópie výpisu z obchodného alebo živnostenského registra vydaného kompetentným orgánom danej krajiny (krajiny zahraničného dopravcu);
  • vopred zaslať vyplnenú žiadosť poštou na adresu ktoréhokoľvek ukrajinského colného úradu s kópiou výpisu z obchodného alebo živnostenského registra vydaného kompetentným orgánom danej krajiny;
  • predložiť vyplnenú žiadosť osobne alebo prostredníctvom oprávnenej osoby alebo colného agenta na ktoromkoľvek ukrajinskom colnom úrade spolu s kópiou výpisu z obchodného alebo živnostenského registra vydaného kompetentným orgánom danej krajiny.

Podľa článku 445 CKU bude absencia registrácie dôvodom pre odmietnutie colného vybavenia a prekročenia štátnej hranice Ukrajiny.

Odporúča sa vyplniť žiadosť v ukrajinčine alebo v angličtine, resp. je možné použiť aj ktorýkoľvek jazyk úradnej medzinárodnej komunikácie. Po prenesení údajov zo žiadosti do informačného systému Štátnej colnej služby Ukrajiny bude nerezidentovi v lehote jednej hodiny pridelené dočasné registračné číslo. Toto dočasné registračné číslo umožní nerezidentovi bez obmedzenia vykonať všetky colné formality a procedúry. Definitívne registračné číslo bude nerezidentovi pridelené do piatich pracovných dní.

Pridelenie dočasného registračného čísla bude odmietnuté, ak v žiadosti budú chýbať požadované údaje alebo ak nerezident už vykonal registráciu.

Podrobnejšie informácie v anglickom [nové okno] a ukrajinskom jazyku [nové okno] nájdete na oficiálnej internetovej stránke Štátnej colnej služby Ukrajiny [nové okno].

Finančná správa odporúča k žiadosti priložiť aj kópiu Osvedčenia o pridelení čísla EORI.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 06. 2021)

Archív noviniek