Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Pozor na registráciu DPH

BRATISLAVA – 23. 10. 2015: Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje na prípady, keď daňové subjekty opomínajú zmenu registrácie a vyzýva platiteľov DPH, ktorým sa zmenili podmienky vzťahu k miestu podnikania, aby preregistrovanie  nezanedbávali. Zákon o DPH osobitne upravuje registráciu zdaniteľných osôb, ktoré sú usadené v tuzemsku a  registráciu zdaniteľných osôb, ktoré v tuzemsku nie sú usadené, teda zahraničných osôb. Ak  daňovník zmení svoj status usadenie, má povinnosť  túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu, nakoľko pri uplatňovaní DPH  môže dôjsť k rozdielnemu postupu. 

Podľa § 4 zákona o DPH je za platiteľa dane v tuzemsku registrovaná zdaniteľná osoba, ktorá je tu usadená.. Táto osoba má v tuzemsku  sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pokiaľ ide o právnickú osobu. Ak ide o fyzickú osobu jej usadenie sa posúdi podľa jej  bydliska, alebo podľa toho, či sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Podľa § 5 zákona o DPH je v tuzemsku za platiteľa dane registrovaná zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava. Teda nie je

v tuzemsku usadená a vykonáva  v tu činnosť, ktorá je predmetom dane.

Podľa § 6 zákona o DPH je za platiteľa dane registrovaná zahraničná osoba, ktorá do tuzemska dodáva tovar formou zásielkového predaja. 

Zdaniteľná osoba, platiteľ dane, je v prípade zmeny registrácie povinná oznámiť daňovému úradu  skutočnosť, že prestala spĺňať doterajší status  v lehote do 10 dní odo dňa, keď prestala spĺňať podmienky predchádzajúcej registrácie. Z oznámenia musí byť  zrejmé kto ho podáva, v akej veci, dôvody podania a taktiež aj údaj ako deň, od ktorého prestala osoba spĺňať doterajší status.

Daňový úrad zmenu vykoná odo dňa, kedy daňovník prestal plniť podmienky predošlej registrácie, a to na osvedčení o registrácii pre daň, pričom pridelené IČ DPH zostáva naďalej v platnosti.

Cieľom vykonania zmien v registrácii na DPH  je okrem iného aktualizácia registrácie platiteľov dane

a zabezpečenie väčšej právnej istoty platiteľov dane pri uplatňovaní jednotlivých ustanovení zákona o DPH.

Príklad dôsledku registrácie na uplatňovanie dane z pridanej hodnoty: 

Zahraničná osoba so sídlom v Českej republike nie je usadená v tuzemsku, ale vykonáva v SR  ekonomickú činnosť a  je v tuzemsku registrovaná pre daň podľa § 5 zákona o DPH ako platiteľ dane. Dodá službu súvisiacu s nehnuteľnosťou v SR zdaniteľnej osobe, ktorá je v tuzemsku usadená. V takom prípade dochádza k prenosu daňovej povinnosti na zdaniteľnú osobu,  príjemcu služby.  

Keby poskytovateľ služby bol usadený v tuzemsku (registrovaný za platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH) a dodal by službu súvisiacu s nehnuteľnosťou v SR zdaniteľnej osobe usadenej v tuzemsku, nedošlo by k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby, ale osobou povinnou platiť daň by bol poskytovateľ služby. Dôsledky registrácie pre DPH zdaniteľnej osoby  podľa toho, či je zdaniteľná osoba  v tuzemsku usadená alebo nie je, majú značný vplyv na uplatnenie DPH.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 154 kB; nové okno]

(23. 10. 2015)

Archív tlačových správ