Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Viete, aký je rozdiel medzi premlčaním a preklúziou?

BRATISLAVA – 03. 07. 2015: Daňové a colné úrady nemôžu časovo neobmedzene vymáhať daňové nedoplatky. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak však úrad zašle dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota. Úrady môžu doručovaním výziev plynutie premlčacej lehoty predlžovať. Po 20 rokoch právo vymáhať daňový nedoplatok zanikne, čím uplynie prekluzívna lehota. 

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Daňový alebo colný úrad na premlčanie práva vymáhať daňový nedoplatok neupozorňuje, a preto je v záujme daňového dlžníka, aby sledoval túto lehotu a v prípade potreby vzniesol námietku premlčania. Pokiaľ daňový dlžník námietku nevznesie, správca dane je oprávnený daňový nedoplatok vymáhať aj po uplynutí premlčacej lehoty. 

Ak daňový alebo colný úrad v priebehu plynutia šesťročnej premlčacej lehoty doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku podľa § 80 daňového poriadku, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená.  Vzhľadom k tomu, že právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol (prekluzívna lehota), správca dane môže doručovaním výziev podľa § 80 daňového poriadku, predlžovať plynutie premlčacej lehoty do 20 rokov. 

Príklad:

Daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2013 a následne nezaplatil svoju daňovú povinnosť, v dôsledku čoho mu 1. apríla 2014  vznikol daňový nedoplatok. Po skončení roku 2014, t. j. 1. januára 2015 začne plynúť šesťročná premlčacia lehota práva vymáhať daňový nedoplatok a  uplynie 31. decembra 2020. Ak daňový úrad doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie nedoplatku podľa § 80 daňového poriadku napr. v roku 2020, nová premlčacia lehota na vymáhanie daňového nedoplatku začne plynúť 1. januára 2021 a uplynie 31. decembra 2025. Maximálna lehota, do ktorej by bolo možné predĺžiť premlčiacu lehotu na základe výziev na zaplatenie daňového nedoplatku by v tomto prípade uplynula 31. decembra 2034 (20 rokov).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 214 kB; nové okno]

(03. 07. 2015)

Archív tlačových správ