Preskočiť na hlavný obsah

Jantár, alkohol, cigarety, ale aj elektro odpad, padáky či tetovacie strojčeky

MICHALOVCE – 21.12.2022: Za jedenásť mesiacov tohto roka príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce len na našej východnej hranici odhalili 2 673 prípadov porušení právnych predpisov a udelili 915 blokových pokút v celkovej výške 62.373 eur. Zabránili tak nezákonnému dovozu tovaru, únikom na cle a daniach a zároveň prispeli k ochrane trhu, spotrebiteľa aj životného prostredia.

Rok 2022 je pre príslušníkov finančnej správy z Colného úradu Michalovce od jeho začiatku náročný a výrazne ovplyvnený udalosťami na Ukrajine. Eskalácia vojnového konfliktu ovplyvnila obvyklé plnenie služobných povinností aj dôsledkami migračnej krízy.

Colný úrad zaznamenal na hraničných a vnútrozemských pobočkách medziročný nárast počtu colných konaní v dovoze aj vývoze. Len v nákladnej doprave na hraničnom priechode Vyšné Nemecké príslušníci finančnej správy colne prerokovali už 97 962 dopravných prostriedkov prepravujúcich tovar z a do EÚ. Z hľadiska dovážaných komodít v železničnej aj cestnej doprave došlo k nárastu dovozu obilia z Ukrajiny. Vo vývoze smeruje na Ukrajinu veľké množstvo rozličných komodít. Okrem tovarov akými sú dopravné prostriedky, minerálne oleje, nerastné suroviny, výrobky z plastov, papier, bolo prepravované aj množstvo humanitárnej pomoci. V období od začiatku marca do konca novembra 2022 bolo cez cestné hraničné priechody Ubľa a Vyšné Nemecké colne prerokovaných 8 554 vozidiel prepravujúcich 35 947 674 kg humanitárnej pomoci a cez železničné 278 vozňov s 2 846 725,8 kg pomoci. Cez slovensko-ukrajinské hraničné priechody tak bolo na Ukrajinu odoslaných už viac ako 38 794 ton rôznej humanitárnej pomoci, čo predstaviť takmer 2 000 plne naložených kamiónov.

V mesiacoch apríl až jún 2022 došlo k zvýšenému náporu najmä na hraničný priechod Ubľa z dôvodu vývozu osobných vozidiel zakúpených na území EÚ, pretože v tomto čase boli na území Ukrajiny dočasne oslobodené od dovozných platieb. V uvedenom období bolo cez slovensko-ukrajinské cestné hraničné priechody prepravených 9 766 takýchto vozidiel.

Príslušníci finančnej správy pri ochrane finančných záujmov SR a EÚ pri prestupe osôb cez vonkajšiu hranicu EÚ zistili aj prípady porušenia colných, daňových a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane trestných činov. Prevláda najmä nezákonný dovoz rôznych komodít. Pri tovare neobchodného charakteru sú to najčastejšie tovary, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, produkty rastlinného a veterinárneho charakteru a tovary podliehajúce vysokému zdaneniu zaťažené aj spotrebnou daňou ako tabakové výrobky, alkoholické nápoje či pohonné látky.

Na hraničných priechodoch bolo v tomto roku zaistených 111 986 ks cigariet, 47 546 ks bezdymových tabakových výrobkov, tzv. elektronických cigariet, a 7,5 kg tabaku z čoho bolo až 6,5 kg tabaku do vodnej fajky. V prípade alkoholu bolo zaistených 244,5 l rôznych alkoholických nápojov.

V súvislosti s tovarom živočíšneho pôvodu bolo zaznamenaných 249 prípadov porušení a zhabaných bolo 2 660 kg tovaru živočíšneho pôvodu, z toho 2 288 kg mäsa a mäsových výrobkov a 372 kg mliečnych výrobkov.

Zaznamenané boli aj pokusy o nezákonný dovoz nedovolených látok (omamné látky, tabletky, steroidy), streliva, jantáru, ale aj porušenia predpisov pri preprave odpadov. Častým porušením predpisov v tomto roku je nesplnenie ohlasovacej povinnosti pri preprave peňažných prostriedkov, aj pre účely trestného konania boli v jednom prípade finančné prostriedky v hodnote takmer 145 000 eur a 648 800 dolárov zaistené a odovzdané orgánom PZ SR. Rovnako skončil aj prípad nezákonného dovozu streliva.

Pri nezákonnom dovoze jantáru boli okrem jeho prírodnej formy zadržanej už aj v minulosti, tento raz zaistené i hotové opracované výrobky.

Pokus o nezákonný dovoz ampuliek injekčného roztoku s obsahom testosterónu bol riešený ako priestupok a cestujúcemu bola uložená bloková pokuta a prepadnutie tovaru v prospech štátu. Pokusy o dovoz padákov na paragliding či tetovacích strojčekov skončili neprepustením tovaru, nakoľko vzhľadom na ich počet nebolo možné tento tovar považovať za tovar neobchodného charakteru určený na osobnú spotrebu.

Cez hraničný priechod Ubľa sa cestujúci pokúsil prepraviť na naše územie staré motocykle z roku 1968 a 1974. Vzhľadom na hodnotu motocyklov, ktorá presahuje finančný limit pre dovoz tovaru neobchodného charakteru s oslobodením od dovozných platieb, nebol tento tovar prepustený na územie SR.

Nezvyčajným bol prípad, keď príslušníci finančnej správy našli na rôznych miestach v autobuse 27 bielych plastových fliaš s obsahom kovových súčiastok s celkovou hmotnosťou 123 kg, ktorý bol následnými úkonmi identifikovaný ako odpad pozostávajúci z elektronických súčiastok – kondenzátorov s vysokým percentuálnym podielom chemického prvku tantál. Okrem kategorizácie zaisteného tovaru ako odpad je zaujímavá aj skutočnosť, že tantál je chemický prvok zaradený medzi ťažké kovy, ktorý sa používa napr. pri výrobe chirurgických nástrojov, súčiastok do lietadiel, súčastí do zariadení pre chemický priemysel a je aj súčasťou čipov. Tantál a zliatiny tantálu sú uvedené aj v zozname položiek a technológií s dvojakým použitím. Nakoľko išlo o podozrenie zo spáchania trestného činu, prípad bol postúpený vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 12. 2022)

Archív noviniek