Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Školenia šité na mieru

BRATISLAVA - 31.07.2018: Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Zorganizuje pre nich školenia podľa ich výberu. Podnety na tematické zameranie školení môžu fyzické a právnické osoby navrhovať priamo prostredníctvom stránky finančnej správy na Facebook-u alebo e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk. Finančná správa chce pomôcť daňovým subjektom získať odborné informácie z oblastí, ktoré ich zaujímajú.

Finančná správa chce vychádzať v ústrety svojim klientom – fyzickým a právnickým osobám aj v oblasti školení. Prostredníctvom stránky finančnej správy na sociálnej sieti Facebook [nové okno] alebo e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk môžu daňové subjekty navrhovať témy školení z daňovej a colnej oblasti, o ktoré by mali záujem. Finančná správa následne, podľa záujmu o jednotlivé navrhnuté témy školenia a v prípade dostupných personálnych a priestorových kapacít, školenie vyhlási. Školenia opäť začnú od druhej polovice septembra.

Finančná správa školila daňové subjekty už vo viacerých témach. Najviac školení bolo zameraných na elektronickú komunikáciu. Išlo o osem školení v troch mestách na Slovensku, ktoré sa konali v mesiacoch máj až jún. Okrem toho zrealizovala školenia na tému ochrany práv duševného vlastníctva, odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti, pôvodu tovaru a na ďalšie témy. Spolu preškolila zatiaľ približne 400 klientov na 13 školeniach po celom Slovensku.

Výhodou školení organizovaných finančnou správou sú nižšie finančné náklady (v niektorých prípadoch sú školenia dokonca zadarmo) a odborní školitelia priamo z finančnej správy. V prípade školení, ktoré sú platené, ide ale len o taký poplatok, ktorým finančná správa pokrýva výdavky na personálne a priestorové kapacity.

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečovať skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu, avšak iba v rozsahu vynaložených nákladov. Táto úhrada je príjmom štátneho rozpočtu. Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi - zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel. Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(31. 07. 2018)

Archív noviniek