Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Priateľské upozornenie na výšku obratu pre účely DPH

BRATISLAVA, 17.06.2020: Finančná správa pokračuje v proklientskom prístupe k svojim klientom. Takmer 2 000 podnikateľom rozposlala softwarning, aby ich upozornila na kontrolu ich ročného obratu. Aj takýmto spôsobom daňovníkov upozorňuje na ich povinnosti bez toho, aby im hrozili nejaké sankcie či pokuty za nesplnenie si ich povinností.

Finančná správa chce byť partnerom svojich klientov. Vďaka softwarningu, tzv. priateľským upozorneniam, najnovšie upozornila aj na potrebu skontrolovať ročný obrat vybraných spoločností vo väzbe na typ zdaňovacieho obdobia. Finančná správa na základe dát v informačných systémoch zistila, že 1 998 daňovým subjektom sa za uplynulý rok podarilo dosiahnuť obrat nad 100 000 eur. To znamená, že v zmysle zákona sa musia stať mesačným platiteľom DPH. Finančná správa ich na túto povinnosť upozornila.

1 998 spoločnostiam, ktoré boli doteraz štvrťročnými platiteľmi DPH, poslala do schránky na portáli finančnej správy softwarning. Informuje, že po preverení údajov z podaných kontrolných výkazov a daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty s vysokou pravdepodobnosťou dosiahli obrat vo výške 100 000 eur za uplynulých 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty to znamená zmenu zdaňovacieho obdobia zo štvrťročného na mesačné.

Finančná správa im preto odporúča overiť výšku obratu pre účely DPH a zároveň informuje, že ak dosiahli obrat vo výške 100 000 eur za uplynulých 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, sú povinní zmeniť zdaňovacie obdobie podávania daňových priznaní DPH a kontrolných výkazov z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac.

Zasielaním takýchto priateľských upozornení chce finančná správa pomáhať svojim klientom a upozorňovať ich vopred na ich povinnosti tak, aby im pomohla vyvarovať sa potenciálnym sankciám či pokutám.

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie, ktoré je jedným z prvkov modernizácie finančnej správy a slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie. Projekt spustila finančná správa v roku 2017 a pokračuje v ňom aj v roku 2020.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 275 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 06. 2020)

Archív noviniek