Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Nové pravidelné softwarningové upozornenia v colnej oblasti

BRATISLAVA, 11.09.2019: Finančná správa spúšťa od dnes ďalšie softwarningové upozornenia. Za oblasť spotrebných daní bude pravidelne do schránok na portáli finančnej správy zasielať automatizované upozornenia na ukončenie platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky, upozornenie na ukončenie platnosti odberného preukazu a upozornenie na povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň. Tieto tri softwarningy doplnia viac ako dve desiatky pravidelných softwarningov z daňovej a colnej oblasti. 

Finančná správa pridáva do portfólia softwarningových upozornení ďalšie. Tento raz ide o upozornenia týkajúce sa spotrebných daní. Vďaka trom novým oznámeniam bude informovať klientov, ktorých sa to týka, o ich povinnostiach či upozorňovať ich na ukončenie platnosti rôznych povolení. 

Upozornenie na ukončenie platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky bude pravidelne zasielať daňovým subjektom – prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým bude mať uplynúť doba platnosti rozhodnutia o upustení zábezpeky. Týkať sa to bude napríklad dotknutých výrobcov alkoholických nápojov či podnikov venujúcich sa výrobe a distribúcii minerálneho oleja. 

Upozornenie na ukončenie platnosti odberného poukazu bude zasielať zase tým, ktorým uplynie doba platnosti odberného poukazu na odber predmetu dane podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a spotrebnej dane z minerálneho oleja, teda napr. užívateľským podnikom. 

Zasielať bude tiež pravidelne Upozornenie na povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň, a to tým subjektom, ktorým bola zrušená registrácia na základe jednotlivých zákonov o spotrebných daniach a musia v zmysle daňového poriadku vrátiť colnému úradu osvedčenie o registrácii. Týka sa to podnikov registrovaných na spotrebnú daň z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu. 

Finančná správa využíva toto proklientske opatrenie pravidelne. Aktuálne zasiela už 25 jedinečných typov softwarningových upozornení. Niektoré z nich zasiela pravidelne raz za mesiac, iné vo vybranom čase podľa typu oznámenia. 

Príklady zaslaných upozornení:

  • na zistené rozdiely medzi KV DPH a DP k DPH za konkrétne obdobie,
  • na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na DPPO,
  • na nepodania daňového priznania k dani z príjmov,
  • na daňový nedoplatok,
  • na povinnosti spojené s eKasou,
  • na povinnosť priznať zahraničné príjmy,
  • upozornenie k predpísaným  preddavkom a pod. 

O projekte softwarning: 

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela pravidelne už od konca roka 2017 vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie modernej finančnej správy, ktoré slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 312 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(11. 09. 2019)

Archív noviniek