Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Softwarningové upozornenia prinášajú výsledky

BRATISLAVA, 02.07.2020: Pravidelné softwarningové upozornenia finančnej správy majú svoje opodstatnenie. Nielenže pomáhajú daňovým subjektom vysporiadať si svoje povinnosti bez pokutovania, ale pozitívny vplyv majú aj na štátny rozpočet. Takýto benefit finančnej správy pre klientov priniesol do štátnej pokladnice za ostatné tri roky viac o minimálne 1,2 mil. eur.

Finančná správa pravidelne zasiela svojim elektronicky komunikujúcim klientom softwarningové upozornenia. Jedným z nich v rámci kontrolnej činnosti je najmä upozornenie pre daňové subjekty o vplyve výsledkov daňovej kontroly na DPH na výšku dane z príjmov právnickej osoby.

Vďaka tomuto typu softwarningu oslovené daňové subjekty zvýšili svoju daňovú povinnosť celkom o viac ako 1 285 000 eur a znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 731 000 eur. Navyše, z následných daňových kontrol u daňových subjektov, ktoré na upozornenie nereagovali, sme ukončili už takmer 40 kontrol s celkovým nálezom vo výške 6 099 000 eur. Ďalšie kontroly ešte vykonávame. Čísla sa tak budú zvyšovať.

Upozornenie daňového subjektu, že výsledok daňovej kontroly na DPH môže mať vplyv na výšku dane z príjmov právnickej osoby, zaslala finančná správa počas uplynulých troch rokov v troch etapách. V roku 2017 celkovo 656 daňovým subjektom, v 2018 380 daňovým subjektom a v 2019 793 daňovým subjektom. Vďaka zaslanému priateľskému upozorneniu sa do štátneho rozpočtu dostalo za ostatné tri roky o 1,2 mil. eur viac - 225 902 eur v 2017, 212 661 eur v 2018 a 846 874 eur v 2019.

V zasielaní takýchto priateľských informatívnych upozornení bude finančná správa pokračovať aj naďalej. Nielenže ide o benefit pre klientov, ktorých častokrát stačí na neplnenie si svojej povinnosti iba upozorniť, nakoľko si ju v niektorých prípadoch neplania iba z nedbanlivosti, ale pozitívny vplyv má softwarning aj na štátny rozpočet. Cieľom finančnej správy je pristupovať k daňovým subjektom proklientsky a poskytovať im tak služby, ktoré nie sú pre štátnu správu bežné. A zasielanie priateľských upozornení je toho dôkazom.

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa začala posielať vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie, ktoré je jedným z prvkov modernizácie finančnej správy a slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie. Projekt spustila finančná správa v roku 2017 a pokračuje v ňom aj v roku 2020.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 276 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 07. 2020)

Archív noviniek