Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

BRATISLAVA – 10. 09. 2013: Upozornenie pre obchodníkov s vybraným minerálnym olejom. Pozor na veľkosť balenia a druh minerálneho oleja. Určité druhy minerálnych olejov podliehajú kontrole a postupu pri preprave v prípade, že ich objem presahuje 150 resp. 230 litrov. Colný úrad je potrebné požiadať o vydanie povolenia obchodovanie do 30. septembra 2013.

Obchodník, ktorí chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom je povinný do 30. septembra 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie.

Hlavným cieľom novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja je zjednodušiť evidenciu obchodníkov s vybraným minerálnym olejom vo vzťahu k veľkosti prepravných obalov. Doteraz sa musel ako obchodník s vybraným minerálnym olejom evidovať na colnom úrade každý podnikateľský subjekt, ktorý mal v úmysle obchodovať s vybraným minerálnym olejom, ktorý chcel prepravovať voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami v obaloch väčších ako 210 litrov.

Po novom (od 1. novembra 2013) platí, že o vydanie povoleniana obchodovanie s vybraným minerálnym olejom musí požiadať osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom, kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99, ktorý je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov.

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie len, ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov.

Novela zákona zároveň zjednodušuje okruh príloh k žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie. Nie sú už potrebné doklady potvrdzujúce, že osoba, ktorá žiada o vydanie povolenia nemá nedoplatky voči daňovému úradu, nedoplatky na povinných odvodoch poistného, nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a že nie je v likvidácií, ani na ňu nie je právoplatne vyhlásený konkurz. Žiadateľ však aj naďalej musí spĺňať podmienku, že nemá nedoplatky voči colnému úradu.

Obchodníkov tiež upozorňujeme, že ak obchodujú s minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 v obaloch menších ako 230 litrov sa podľa nového zákona nebudú považovať za obchodníkov s vybraným minerálnym olejom a povolenie na obchodovanie im k 1. novembru 2013 zaniká, ak neoznámia colnému úradu do 31. októbra 2013, že chcú byť obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa nového zákona.

(10. 09. 2013)

Archív tlačových správ