Preskočiť na hlavný obsah

Zmena pri duálnom doručovaní dokumentov v prípade spotrebných daní

BRATISLAVA – 16.11.2021: Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (napr. rozhodnutí) za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka. Po novom bude od tohto dátumu doručovať EUD len do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) a doručovanie na Portál finančnej správy (PFS) bude ukončené.

Zákon o e-Governmente [nové okno] umožňuje finančnej správe duálne doručovanie EÚD v oblasti správy spotrebných daní (aj prostredníctvom svojho špecializovaného PFS) len do konca tohto roka. Finančná správa sa ho rozhodla ukončiť už k 12. decembru tohto roka, čím bude umožnený plynulý dobeh doručení na PFS a všetky osoby, ktoré disponujú touto schránkou si budú môcť prevziať EÚD bez problémov do konca tohto roka.

Od 1. januára 2022 si budú môcť daňové subjekty prevziať EÚD výlučne v elektronickej schránke na ÚPVS (Slovensko.sk), nakoľko začne naplno fungovať obojsmerná elektronická komunikácia a finančná správa bude takýmto spôsobom doručovať subjektom EÚD už za všetky druhy daní.

Výnimku bude tvoriť doručovanie rozhodnutí zahraničným osobám. Ak tieto osoby nebudú mať zriadenú schránku na ÚPVS a budú ju mať zriadenú na PFS, potom im orgány finančnej správy budú doručovať do elektronickej osobnej schránky na PFS.

Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na PFS zostane aj po ukončení duálneho doručovania na PFS nezmenený. Daňové subjekty budú mať prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu, alebo bude prístupný napr. spis v elektronickej podobe.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 11. 2021)

Archív noviniek